Осъществяване на дейност по изкупуване на сребро

3_1878/24.06.2011г.
ЗДДФЛ, чл. 2
ЗДДФЛ, чл. 33, ал.2, т. 2;
ВЗ, чл. 13, ал. 1 и 3;
Относно: Осъществяване на дейност по изкупуване на сребро
Според изложеното в запитването едноличен търговец осъществява дейност „търговия на дребно”. Същото лице желае да изкупува сребро в търговския обект, в който сеизвършвадейността. Лицето самоще изкупува сребро без да осъществява последващи продажби или обработка на среброто.
Във връзка с това се поставя въпроса по кой данъчен закон следва да се организира тази дейност и има ли право лицето да я обяви със стикер на лицето на търговския обект?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица ( ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006г., посл. изм. ДВ бр.35 от 3 Май 2011г.), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ, обн. ДВ бр.117 от 10 декември 1997г., посл. изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.), Валутен закон ( ВЗ, Обн. ДВ. бр.83 от 21 септември 1999г. посл. изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г.) и Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие (Наредбата, обн. ДВ. бр.69 от 6 август 2004г., посл. изм. ДВ. бр.76 от 21 септември 2007г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл.13, ал.1 от ВЗ лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тяхпо занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността. Благородни метали са златото, среброто и платината в обработен и необработен вид (§ 1, т. 1 ВЗ). На основание чл.13, ал.3 от ВЗМинистерският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра, както и изискванията към дейността на лицата по ал. 1.
В изпълнение на законовата делегация е приета Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие (Наредбата). Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях могат да извършват лицата, притежаващи съдебна регистрация с вписан предмет на дейност работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях или когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи тези дейности (чл. 1, ал. 2 от Наредбата). Също така на основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата, изкупуването на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни, с изключение на монетите, се извършва от предприятия, вписани за тези дейности в регистъра по чл. 2, ал. 1 от същия нормативен акт.
Съгласно чл. 2 ал. 2 от Наредбата за вписване в регистъра на лицата, които осъществяват сделки с благородни метали и изделия с и от тях, следва да се подаде заявление по образец съгласно Приложение № 1 към Наредбата. Към заявлението за вписване се прилагат следните документи в оригинал или заверено копие:
1. копие от решението на окръжния съд по седалището на лицето за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуално състояние, валидно към датата на подаване на заявлението;
2. регистрационно удостоверение или карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
3. удостоверение за данъчна регистрация;
4. свидетелства за съдимост на физическите лица, представляващи търговеца, както и на лицата, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата;
5. документ за платена държавна такса;
6. други документи съобразно конкретния случай, ако са изрично предвидени в наредбата.
За изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни, с изключение на монети, към основния пакет документи, се прилагат и:
– списък на лицата, извършващи изкупуването;
– списък на обектите, в които се осъществява дейността;
– свидетелство за съдимост на лицата, извършващи изкупуването – чл. 16, ал. 1 и 2 от Наредбата.
Редът и начинът на обяване на извършваната дейност по изкупуване на сребърни изделия е регламентиран в чл. 16, ал. 3 от Наредбата, който гласи, че при осъществяване на дейността си лицата са длъжни да обявяват на видно място определените от тях цени за изкупуване на благородни метали – по вид и проба. В ал. 4 от същия член е уредено, чеобявените цени следва да отчитат котировката на Българската народна банка, а в случаите, когато липсва такава – цените на Лондонската метална борса. За сключване на сделка по изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия при цена, отклоняваща се с над 12 на сто от цената на съдържащия се в тях благороден метал по котировки на Българската народна банка или Лондонската метална борса, е необходим писмен договор в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните (чл. 16, ал. 5 от Наредбата). Следва да имате предвид, че съгласно чл.54 от цитирана наредба контролът и маркирането на златните и сребърните изделия се извършват от съответните лаборатории за контрол върху изделията от благородни метали на данъчната администрация/НАП/.
Горепосочените условия касаят само лицата, които извършват сделки с благородни метали по занятие. В случай, че изкупуването на сребро и изделия от него е предназначено за задоволяване на лични нужди (хоби, попълване на колекции и др.) цитираната по – горе нормативна уредба не се прилага.
По отношение на данъчното третиране на тази дейност, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 2 от ЗДДФЛ, съгласно която обект на облагане по закона са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Според изложенатафактическа обстановка в запитването, изкупуването на сребро и изделия от него е хоби на лицето. В случай, че лицето не реализира доходи от тази дейност, то тогава не подлежи на облагне по реда на ЗДДФЛ, с оглед разпоредбата на чл. 2 от същия закон. При положение обаче, че сеполучи такъв доход, то тогава следва да се има предвид, че реализираният доход от продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети представлява облагаем доход по смисъла на чл. 33, ал. 2,т. 2 от ЗДДФЛ. Облагаемият доход при продажбата или замяната на тези движими вещи е положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена напридобиване. Дефиниция на понятията произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети за целите на данъчното облагане е дадено в § 1, т.10 от ДР на ЗДДФЛ във връзка с § 1, т. 20, 21 и 22 от ДР на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В случай, че освен извършването на дейността по изкупуване на сребро и сребърни изделия, е налице исистемно продажба на тези вещи от благороден метал, т.е. търгува се стях, то дейността, която извършва лицето се квалифицира като патентна дейност по смисъла на т. 7 от Приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от ЗМДТ-„търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали”. При това положение за доходите от тази дейност лицето подлежи на облагане с годишен патентен данък при условие, че оборотът за предходната година не превишава 50 000 лв. и не е регистрирано по ЗДДС с изключение на регистрацията за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон. ‘

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »