Осъществяване на стопанска дейност от сдружение, регистрирано с нестопанска цел

Изх. № 24-15-848
Дата:30.12.2016 год.
ЗКПО, чл. 1, т. 2
ОТНОСНО: Осъществяване на стопанска дейност от сдружение, регистрирано с нестопанска цел
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-15-848/21.11.2016 г., Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Сдружение „Асоциация за развъждане на породата ……… в България“ /АР…./ е юридическо лице с нестопанска цел и осъществява дейността си в обществена полза. Членовете на сдружението могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Членовете на сдружението внасят встъпителен членски внос /имуществена вноска/ и ежегодно плащат членски внос. Сдружението е включено в списъка на официално признатите органи, поддържащи или съставящи родословни книги за овце, както са посочени в чл. 2, буква „б“ от Директива 89/361/ЕИО, воден от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/. Дейността по създаване и поддържане на родословна книга, както и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните се осъществява само и единствено за животни, собственост на членовете на сдружението.
Дейността на сдружението се финансира от направени имуществени вноски, получен членски внос, получена субсидия от ДФ „Земеделие“, приходи от членове на сдружението за оказани селекционни услуги и приходи от членове на сдружението за издадени зоотехнически сертификати.
Получената субсидия от ДФ „Земеделие“ покрива 100% от разходите за създаване и поддържане на родословната книга и до 70% от разходите за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните. Разходите са определени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Останалите 30 % от разходите за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните се заплащат от животновъда. Управителният съвет на АР…. е определил цена за осъществяване на селекционен контрол за брой животно, като сдружението сключва договори за селекционен контрол със своите членове.
При продажба на животни, намиращи се под селекционен контрол, сдружението издава зоотехнически сертификат, удостоверяващ принадлежността на продаваното животно към породата …… Този сертификат се заплаща от членовете на сдружението. Цената на услугата е определена от Управителния съвет на сдружението.
Зададени са следните въпроси:
1.Получените приходи от членски внос следва ли да се считат за приходи от стопанска дейност?
2.Получените приходи от членовете на сдружението за осъществен селекционен контрол на животни от техните стада следва ли да се считат за приходи от стопанска дейност?
3.Ако получените приходи от субсидия и оказани услуги по селекционен контрол на членовете на сдружението са по-големи от определените от ИАСРЖ разходи, разликата ще се счита ли за приход от стопанска дейност и ще подлежи ли на облагане по реда на ЗКПО?
4.Ако сдружението оказва услуги по селекционен контрол на животновъди, които не са негови членове тези услуги ще се считат ли за стопанска дейност?
5.Стопанска дейност ли извършва сдружението като получава приходи от издаване на зоотехнически сертификати?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Сдружение „Асоциация за развъждане на породата ……..“ е развъдна организация по смисъла на чл. 8 от Закона за животновъдството /ЗЖ/, учредена въз основа на свободна инициатива на физически и юридически лица за извършване на развъдна дейност по породи, линии или хибриди животни. Сдружение АР….. е вписано през 2015 г. в списък на одобрените развъдни организации, който се води от МЗХ, предвид изискванията на чл. 29 и чл. 29а от ЗЖ.
Министeрство на земеделието и храните /МЗХ/ осъществява цялостен надзор върху развъдната дейност в животновъдството. МЗХ при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси се подпомага от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. ИАСРЖ фиксира разходите във връзка с определяне на генетичните качества или продуктивността на животните. Тези разходи се финансират от ДФ „Земеделие“ до 70%, като останалите 30% от разходите се заплащат от животновъдите.
Финансирането на разходите по създаване и поддържане на родословна книга и на разходите за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните се извършва по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”. В част V „Спазване на правилата за държавни помощи“ от Указанията за прилагане на схемата е посочено, че развъдните организации нямат право да изискват от земеделските производители да заплащат услугите за водене на родословна книга. Същите нямат право да изискват от земеделските производители да заплащат 70 % от стойността на разходите за извършените услуги за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.
Постъпленията от услуги по селекционен контрол следва да бъдат разглеждани в аспекта на прилагането на чл. 1, т. 2 от ЗКПО. Съгласно разпоредбите на чл.1, т. 2 и чл. 5 от ЗКПО с корпоративен данък се облага печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията от сделки по чл. 1 от Търговския закон /ТЗ/, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. С оглед на поставените в запитването въпроси относно данъчното третиране е важно да се изясни доколко дейността на Сдружението следва да бъде разглеждана като попадаща в обхвата на чл. 1 от ТЗ. В тази връзка следва да се има предвид, че изброяването на сделките в чл. 1, ал. 1 от ТЗ е неизчерпателно. Според чл. 1, ал. 3 от ТЗ за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в чл. 1 , ал. 1 от ТЗ (аргумент чл. 1, т. 2 от ЗКПО, която препраща към чл. 1 от ТЗ, а не само към чл. 1, ал. 1 от същия).
Отправна точка при преценката дали дейността на юридическите лица, които не са търговци, попада в обхвата на чл. 1, т. 2 от ЗКПО е не толкова видът на сделките, а юридическият режим, на който последните са подчинени. Най-общо преценката дали резултатът (печалбата) от дадена дейност подлежи или не на облагане по реда на ЗКПО може да се базира на следния примерен критерий:
Резултатът не подлежи на облагане, когато:
?се реализира в резултат на действия от страна на юридическото лице, което не е търговец, които то е задължено да извърши по силата на нормативен акт и
?цената е определена в нормативен акт или в нормативен акт е заложено ограничение на цената до размера на извършените разходи.
В контекста на гореизложеното се налага изводът, че за АР….. не е налице вменено задължение да извършва дейността си по силата на нормативен акт, въпреки полученото разрешение да извършва селекционни услуги, издаване на сертификати, водене на родословна книга и др. В този смисъл не е налице изпълнение на първия елемент от посочения примерен критерий.
Следващият елемент на критерия е свързан с принципите за определяне на цената на извършените услуги. От запитването става ясно, че приходите, получени от членовете на сдружението за осъществен селекционен контрол, покриват 30% от административните разходи. Тези приходи са ограничени от Указания за прилагане на схема на държавна помощ до размера на направените разходи за издръжката им. Доколкото Указанията на ДФ „Земеделие“ не са нормативен акт съгласно чл. 7 или чл. 7а от ЗНА, не е налице изпълнение и на втория елемент от посочения примерен критерий.
Във връзка с гореизложеното считам, че приходите, получени от АР….. от неговите членове за осъществен селекционен контрол на животни от техните стада, следва да се считат за приходи от стопанска дейност и следва да бъдат включени при определяне на данъчната основа заоблагане с корпоративен данък.
В случаите, в които сдружението оказва услуги по селекционен контрол на животновъди, които не са негови членове, т.е. такива, с които не са сключвани договори, считам, че приходите от извършените услуги ще са такива от стопанска дейност /сделки по чл. 1 от ТЗ/ и следва да участват при определяне на данъчната основа за облагане с корпоративен данък. Приходите от издаване на зоотехнически сертификати също са приходи от стопанска дейност.
С оглед на това, че данъчната основа за определяне на корпоративния данък е положителният данъчен финансов резултат (данъчна печалба), а същият се определя чрез преобразуване на счетоводния финансов резултат, следва да се имат предвид правилата на счетоводното законодателство за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи. Счетоводното отразяване на субсидиите като вид държавна помощ /дарение/ следва да бъде съобразено със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
От гледна точка на данъчното законодателство приходите от членски внос, се третират като приходи от нестопанска дейност и като такива не подлежат на облагане с корпоративен данък. Доколкото направените имуществени вноски /встъпителен членски внос/ се отчитат в собствения капитал и не се пренасочват за други цели, с които да се облагодетелстват членовете на сдружението срещу оказани услуги, също не следва да се облагат с корпоративен данък.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар