Осигуряване на физически лица съдружници в неперсонифицирани дружества /ДЗЗД/ за периода от 2002 г. до 2007 г.

2_2557/ 27.10.2009 г.
КСО-чл.4, ал.3, т.2
ОТНОСНО: Осигуряване на физически лица съдружници в неперсонифицирани дружества /ДЗЗД/ за периода от 2002 г. до 2007 г.
В запитването си излагате следната фактическа обстановка: от 01.09.2002 г. до 01.04.2007 г. сте упражнявали дейност като съдружник в неперсонифицирано дружество /ДЗЗД/, внасяли сте осигурителни вноски, включително и за фонд „Общо заболяване и майчинство”и сте подавали данни с декларации образец № 1 и № 6, като самоосигуряващо се лице.
Притежавате осигурителна книжка със заверен осигурителен стаж и през определени периоди сте получавали чрез НОИ парични обезщетения за временна неработоспособност/болнични/.
Във връзка с изложеното поставяте въпроса: подлежите ли на осигуряване като самоосигуряващо се лице съдружник в ДЗЗД за периода от 2002 до 2007 г. и ако не подлежите на осигуряване, как следва да бъдат възстановенинаправените осигурителни вноски ?
Легална дефиниция на осигурено лице за целите на държавното обществено осигуряване/ДОО/ е въведена с § 1, т. 3 от ДР на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ – „осигурено лице” е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл.4 и за което са внесени или дължими осигурителни вноски.
От легалната дефиниция се извличат разпоредбите от КСО, определящи задължителните условия, които трябва да са налице, за да третираме едно лице като осигурено за целите на ДОО – извършване на трудова дейност, внесени или дължими осигурителни вноски и наличие на правна норма.
Според последнотозадължително условие, „наличието на правна норма”, едно лице е осигурено за целите на ДОО, ако съществува основание за неговото осигуряване,определено с чл.4 от КСО. Съответно, ако няма правна норма, която да определя основанието за осигуряване на дадено лице, то не може да бъде осигурявано.
В този смисъл до 31 декември 2006 г. дейността на лицата, образували граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/не евключена в обхвата на чл.4, ал.3, т.2 от КСО и осигуряването им не може да се извърши като съдружници. Също така, физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества не могат да бъдат третирани и като самоосигуряващи се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия, за дейността си като съдружници в неперсонифицирани дружества. Разпоредбата на чл.1, ал.4, т.2 на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ – редакция до 21.12.2006 г./, определя като такива лицата, „които плащат патентен данък и не са еднолични търговци”, но в случая самото неперсонифицирано дружество/ДЗЗД/подлежи на регистрация и се облага с патентен данък за стопанската си дейност, а не и членовете му.
Предвид гореизложеното, считаме, че не е налице основание за осигуряване на физическите лица, съдружници в неперсонифицирани дружества за периода до 31.12.2006 г.
Преведените от Вас осигурителни вноски в качеството Ви на съдружник в неперсонифицирано дружество са недължимо внесени и могат да бьдат възстановени или прихванати по реда на чл. 128 и 129 от ДОПК, след подадено искане в компетентната ТД на НАП.
С промените в чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /ДВ,бр.105 от 22.12.2006 г. в сила от 01.01.2007 г./, в кръга на лицата, задължително осигурени за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт са включени и физическите лица – членове/съдружници/ на неперсонифициранидружества /ДЗЗД/, които упражняват трудова дейност в дружествата.
Осигурителните вноскиса за сметка на осигурените лица и се дължатвърху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Тези лица определят и окончателен размер на осигурителния доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Задължението за осигуряване за съдружниците в ДЗЗД възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация, подадена до компетентната ТД на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството /чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧ/.
Физическите лица осъществяващите дейност като съдружници в неперсонифицирани дружества, се осигуряват чрез дружествата. Осигурителните вноски се внасят в компетентната ТД на НАП поотделно за всеки месец и от всяко самоосигуряващо се лице, като в документите за внасянето им задължително се попълва и ЕГН на лицето /чл.2, ал.2 от НООСБГРЧ/.

Оценете статията

Вашият коментар