осигуряване на лица за работа без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание

1_3/ 15.10.2010 г
КСО, чл.4, ал.3, т.6 ;чл.6, ал.10
ЗЗО,чл.40, ал.1, т.3, б.”б”
относно: осигуряване на лица за работа без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание
По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” гр……… с вх. № ……….2010 г., изразяваме следното становище:
От изложеното в запитването е видно, че общината е сключила граждански договор със служител от общината за изготвяне на тръжна документация във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство в изпълнение на проект по оперативна програма. Срокът на договора е шест месеца, считано от датата на сключването му, като за изпълнението е определено възнаграждение. При изплащане възнаграждението е разделено пропорционално на месеците и след приспадане на нормативно признатите разходи за всеки месец са удържани за сметка на лицето вноски за фонд Пенсии, ДЗПО, и вноски НЗОК, както и вноски за сметка на работодателя. Вноските са внесени по сметките на ТД на НАП. Ежемесечно са подавани декларация обр.1 и обр.6.
Във връзка с така изложеното желаете да Ви отговорим дали правилно е процедирала общината?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ иЗакона за здравно осигуряване /ЗЗО/ изразяваме следното становище:
Съгласно чл.10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 от с.з. и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, както и държавните служители, се осигуряват задължително за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица на основание чл.4, ал.1, т.1 и 2 от КСО.
Видно от чл.4, ал.3, т.6 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец,независимо от размера на полученото възнаграждение. Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31.12.1959 г. ако са осигурени по реда и условията на част І от КСО – чл.127, ал.1 от кодекса.
Възнаграждението за лицата по чл.4, ал.3, т.6 от кодекса върху което се дължат осигурителни вноски се определя след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – чл.6, ал.4 от КСО.
Осигурителните вноски при работа без трудови правоотношения /граждански договор/ са в размера за фонд «Пенсии» и ДЗПО – универсален фонд и се разпределят в съотношение за сметка наосигурителя и осигуреното лице.
На основание чл.6,ал.12 от КСО, осигурителнитевноски за сметканаосигурителитене могатда се удържатот възнаграждениятана осигурените.То не може да се намалявас размера им.
Здравното осигуряване на служител от общината, получаващ възнаграждение за работа без трудово правоотношение/граждански договор/ се определя по реда на чл.40, ал.1, т.3, б.”б” от Закона за здравното осигуряване. Осигурителните вноски се внасятвърху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността, независимо от размера на полученотовъзнаграждение. Вноските са в съотношение 60:40 и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
При работа по граждански договор се прилага общият принцип на чл.10 от КСО. Осигуряването на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение е за периода, за който е извършена работата и това е срокът на договора при спазване горецитираните разпоредби.
На основание чл.6, ал.2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски включва всички възнаграждения и доходи от трудова дейност.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.10 от КСО за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4 от с.з., осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1.доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
На основание чл.5, ал.4 от КСО осигурителите/работодателите периодично представят данни в Националната агенция за приходите. Данните се подават по ред, определен с Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаванеи съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигуренитепри тях лица и от самоосигуряващите се лица.
Предвид гореизложеното, за изплатеното възнаграждение по сключения граждански договор със служител от общината, се дължат задължителни осигурителни вноски за периода, посочен в договора /10.06.2009 г. – 10.12.2009 г./
Тъй като осигуряването се отнася за периода на договора, т.е. за периода, през който е упражнявана трудова дейност предвид разпоредбата на чл.10 от КСО, то идължимите осигурителни вноски се разпределят между осигурителя и осигурения в съотношението за съответната година и са в размера, определен с чл.6, ал.3 и чл.157, ал.3от КСО. За 2009 г. размерът на задължителните осигурителни вноски е, както следва:
?за фонд «Пенсии»:
-за лицата, родени преди 01.01.1960 г. – 18 на сто, от които за сметка на осигурителя – 10 на сто и за сметка на осигуреното лице – 8 на сто
-за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 13 на сто, от които за сметка на
осигурителя – 7,2 на сто и за сметка на осигуреното лице – 5,8 на сто сто
?за ДЗПО – универсален пенсионен фонд – 2,8 на сто за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице 2,2 на сто
?за НЗОК е в размер 8 на сто, от които за сметка на осигурителя – 4,8 на сто и за сметка на осигуреното лице – 3,2 на сто
Следва да имате предвид, че за периодите в които служителят получава доход от дейността си като такъв и същевременно има доход за работа без трудово правоотношение вноски се дължат като спазвате поредността на доходите по чл.6, ал.10 от КСО, посочена по-горе.
Съгласно регламентираните в чл.12, ал.1 от ДОПК компетентности на органите по приходите, последните могат да упражняват контрол относно спазване разпоредбите на действащата данъчно-осигурителна нормативна уредба, както и да налагат административни наказания, в случаите на установени нарушения, за които законът предвижда санкция.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Отчитане на дейност на дружество, което упражнява дейност на професионален домоуправител

Относно: Отчитане на дейност на дружество, което упражнява дейност на професионален домоуправителВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № ……/04.12.2015г., относно прилагането на разпоредби

Прилагане разпоредбата на § 19п от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване /ПЗР на ЗЗО/

.№М-24-31-59Дата: 09.08.2012 год.ЗЗО, чл. 40а;ПЗР на ЗЗО, § 19п.Относно: Прилагане разпоредбата на § 19п от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване /ПЗР

КСО, чл.7, aл. 2,КСО, чл.7, aл. 3,КСО, чл.7, aл. 1

5_20-00-1232/25.08.2009г.КСО,чл.7, ал.1, 2 и 3;Фактическа обстановка: осигурител начислява заплати на 24-то число и ги изплаща на 3-то число следващия месец.Въпрос: Ако заплатите са начислени в