Осигуряване на лице, което е държавен служител в община и получава възнаграждение като член на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8; чл. 6, ал. 3;
НЕВДОВ – чл. 1, ал. 6 и чл. 2, ал. 4
ОТНОСНО:Осигуряване на лице, което е държавен служител в община и получава възнаграждение като член на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация
В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – …., Ви уведомяваме за следното:
По данни от Регистъра на осигурените лица сте установили, че лицето ….се осигурява на две основания – като държавен служител в Община-…. и като изпълнител по договор за управление и контрол в …….. общинска агенция за приватизация (…ОАП). Интересувате се, на какво основание трябва да се осигурява г-н …… в качеството му на член на Надзорния съвет на ….ОАП. Цитирате чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, който гласи, че „държавен служител може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно участие или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение” и даденото в тази връзка указание № 24-00-5/14.04.2010 г. на НАП, според което за тези държавни служители не възниква задължение за осигуряване по Кодекса за социално осигуряване. От страна на агенцията е обяснено, че случаят с г-н …. е различен и не попада в хипотезата на чл. 7, ал. 3 от ЗДСл. Предвид изложеното и с оглед определяне правото и размера на парично обезщетение за временна неработоспособност за лицето, искате да получите компетентно становище по възникналия казус.
При така представената фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 40а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – ……. общинският съвет избира колективни органи за управление на:
1.Специализиран общински фонд съгласно чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол;
2…… общинска агенция за приватизация (…..ОАП).
Устройството, организацията, членският състав и правомощията на изброените органи по предходната алинея се регламентират с устройствени правилници и решения, приемани от Общинския съвет.
Статутът на …… общинска агенция за приватизация е определен в чл. 1 правилника за дейността на агенцията (изм. с Решение № 89, Протокол № 5 от 05.03.2009 г.). …. общинска агенция за приватизация (..ОАП) е създадена към Общински съвет – ….. с Решение № ….. от …… г. на същия. …..ОАП е юридическо лице със седалище град …., на самостоятелна издръжка съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
В чл. 6 от ПД….ОАП са определени органите за управление на …..ОАП – Надзорен съвет и Изпълнителен директор. Надзорния съвет на ….ОАП се избира за времето на мандата на Общински съвет – ……. и се състои от девет члена, като петима от членовете са общински съветници, а останалите четирима се предлагат от кмета на Община …… (чл. 7, ал. 1 от ПД….ОАП). Членовете на Надзорния съвет се избират и освобождават от Общински съвет …. При прекратяване на мандата на Общинския съвет избраният Надзорен съвет продължава работата си до избор на нов (чл. 7, ал. 2 от ПД…ОАП). В двуседмичен срок от избирането си членовете на НС избират помежду си председател и заместник-председател и утвърждават правила за работата си (чл. 7, ал. 3 от ПДПОАП). Възнагражденията на членовете на НС представляват процент от средната работна заплата на служителите в …..ОАП и се определят с решение на Общински съвет ……. (чл. 7, ал. 14 от ПДПОАП).
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са: изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите.
От текста на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО е видно, че разпоредбата визира лица, които са изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества, еднолични търговци или неперсонифицирани дружества. Предвид това, че …..ОАП не е търговско дружество, нито неперсонифицирано дружество, а е юридическо лице, създадено с решение на Общинския съвет – …., разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО е неприложима спрямо членовете на Надзорния съвет на агенцията. Същите осъществяват дадените им правомощия и контролни функции въз основа на избор и по силата на решение на Общинския съвет – …… Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на ….ОАП са в процент от средната заплата на служителите в ПОАП и също се определят с решение на Общинския съвет – …..в.
Лицата, които упражняват трудова дейност и получават доходи на изборни длъжности по договори за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества, когато в резултат от избора не е произлязло трудово правоотношение, подлежат на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО.
Месечните осигурителни вноски за посочените лица се внасят в размерите, определени за фондовете „Общо заболяване и майчинство”, „Пенсии”, „Трудова злополука и професионална болест” и „Безработица”. Вноските се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 3 от КСО – изм. ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.). Минималният осигурителен доход за лицата, които получават възнаграждение само за участие в заседания се определя пропорционално на дните, за които е определено възнаграждение (чл. 1, ал. 6 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски). При определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя не се вземат предвид сумите за социални разходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски (чл. 2, ал. 4 от същата наредба).
За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО се подават данни с декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” с попълнен код „82” в т. 12 „Вид осигурен” от декларацията- за лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО.
Предвид правомощията на Националната агенция за приходите, определени в чл. 3 от Закона за националната агенция за приходите (ЗНАП), въпросът, дали в конкретния случай не следва да намери приложение разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, е извън компетентността на НАП. ‘

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

начина за облагане на получените доходите, придобити от регистриран земеделски производител с регистрация по ЗДДС и ред на облагане чл.29 от ЗДДФЛ.

В Дирекция ОДОП ….. с вх. № 94-00-19/02.02.2018 г. постъпи Ваше писмено запитване относно начина за облагане на полученитедоходите, придобити от регистриран земеделски производител с

КСО, чл.4, aл. 3,КСО, чл.6, aл. 8,ЗЗО, чл.40, aл. 5

5_21-02-10/18.11.2010г. КСО, чл.4, ал.3, чл.6, ал.8;ЗЗО, чл.40, ал.5;Фактическа обстановка: Физическо лице не е регистрирано като самоосигуряващо се;Въпрос: Има ли задължение за годишно изравняване на дохода?