Осигуряване на председател на сдружение с нестопанска цел

2_1282/03.10.2013 г.
КСО -чл. 4, ал. 1, т. 8;
чл.6, ал. 2 и ал. 3;
чл.5, ал.4;
чл. 10, ал.1;
ЗЗО – чл. 40, ал.1, т.1;
Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл.2, ал.1;
чл.3, ал.1, т. 1;
чл.3, ал.3, т.1;
ОТНОСНО: Осигуряване на председател на сдружение с нестопанска цел
описвате следната фактическа обстановка: Вие сте председател на сдружение с нестопанска цел. Предстои регистрация на сдружението в Агенцията по вписванията Регистър Булстат.
Поставятевъпрос, за това след като степенсионер, дали за Вас като председател на сдружението, съществува задължение за осигуряване и подаване на декларации.
С оглед изложената от Вас непълна фактическа обстановка( не е уточнено дали на председателя е определено или договорено възнаграждение) и предвид нормативната уредба, изразявам следното принципно становище:
Председателите на сдруженията с нестопанска заемат своите длъжности въз основа на избор, съгласно разпоредбите на чл. 30, ал.1 и ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл. 4 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, сазадължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл.6, ал. 2 и ал. 3 от КСО).
Осигуряването на лицатавъзниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й (чл. 10, ал.1 от КСО).
Съгласно разпоредбите на чл. 40, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), здравноосигурителната вноска на лицата по чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО, се внася, върху доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО. Вноската се внася от работодателя или ведомството и се разпределя между работодателя или ведомството и осигурения в съотношение: 60:40.
Осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (чл.40, ал.1, т.1, б. „в” от ЗЗО).
Съгласно чл.5, ал.4 от КСО, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите (НАП) данни за:
1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, “Учителския пенсионен фонд“, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Редът, начина и сроковете за подаване на декларации е уреден в Наредба № Н-8/29.12.2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаванеи съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)декларация образец 1.
Работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО или упълномощени от тях лица подават в компетентната ТД на НАП декларация образец № 6.
Съгласно чл.3, ал.1, т. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г., декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна ТД на НАП:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
б) 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна ТД на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ (чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г.).
С оглед гореизложено следва да се има предвид, че ако председателя на сдружението с нестопанска цел извършва трудова дейност по чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО и за тази дейност му е определено или договорено възнаграждение, то същия подлежи на осигуряване, независимо от обстоятелството, че е пенсионер. Ако не му е договорено или определено възнаграждение, същия не подлежи на социално и здравно осигуряване.

5/5

Вашият коментар