Осигуряване на регистриран земеделски стопанин, който получава доходи от без трудово правоотношение

ОТНОСНО: Осигуряване на регистриран земеделски стопанин, който получава доходи от без трудово правоотношение

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-73/08.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице – регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска продукция, освен доходи от продажба на непреработена продукция получава и доходи по граждански договор. Лицето няма регистрация на друго основание като самоосигуряващо се лице и няма никакви други доходи.
1. Върху какъв осигурителен доход следва да внася осигурителни вноски – осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани или осигурителния доход за самоосигуряващите се лица?
2. Земеделският стопанин следва ли да декларира пред възложителя по гражданския договор, че е самоосигуряващо се лице?
3. Ако земеделският стопанин декларира пред възложителя по гражданския договор, че е самоосигуряващо се лице и възложителят не начисли и удържи осигурителни вноски, как следва да се попълнят таблици № 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), след като доходите от непреработената земеделска продукция не следва да се посочват в нея, но доходът, върху който се правят авансови вноски се попълва в колона 4 и ако сумата по гражданския договор е по-ниска от авансовия осигурителен доход не се извършва довнасяне на осигурителни вноски?
4. За кои месеци следва да се направи изравняване на осигурителни вноски – за месеците, в които е полаган труд по без трудово правоотношение, за месеците, в които е изплатено възнаграждението или следва доходът от гражданския договор да се разпредели на всичките 12 месеца, следвайки указанията за попълване на таблици № 1 и 2?
С оглед изложената фактическа обстановка и относнимата правна уредба по осигигурителното законодателство, отговарям следното:
“Регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители” са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред (§ 1, ал. 1, т. 5 от ДР на Кодекса за социално осигуряване (КСО)).
На основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. По свой избор тези лица могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, съгласно чл. 4, ал. 4 от КСО.
Те са самоосигуряващи се лица и осигурителните вноски са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 8 от КСО).
На основание чл. 2, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по техен избор. Лицата, регистрирани като земеделски стопани или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата почл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО.
Видно от изложената фактическа обстановка, в случая извършваната от земеделския стопанин дейност по граждански договор, извън земеделската, не попада сред дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО. Това е така, защото осигуряването на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение е регламентирано в разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО, които не са сред изброените в горецитираната алинея. Предвид изложеното, минималният месечен размер на осигурителния доход, върху който следва да внася дължимите осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване за 2019 г. е 400 лв., но няма пречка, ако избере да се осигурява върху по-висок осигурителен доход – между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, който е 3000 лв. за 2019 г. (чл. 9 от ЗБДОО за 2019 г.)
Самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на месечния осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация (ГДД) по ЗДДФЛ, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.
Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност, съгласно чл.6, ал.10 от КСО.
На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал.5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.
На основание чл. 11 от НООСЛБГРЧМЛ за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО (включително регистрираните земеделски стопани) при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Те внасят осигурителните вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО независимо от дейността, за която са регистрирани.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, регистрираните земеделски стопани се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по без трудово правоотношение, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО. Когато произвеждат непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.
От изложената фактическа обстановка става ясно, че самоосигуряващото се лице – регистриран земеделски стопанин, получава доходи от непреработена земеделска продукция и доходи от без трудово правоотношение, поради което следвайки действащите към момента указания за попълване на Таблица 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и в съответствие с разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от КСО, доходът от без трудовото правоотношение следва да се посочи на ред 13 в колона 5 и да се разпредели поравно на месеците, през които самоосигуряващият се регистриран земеделски стопанин е упражнявал трудова дейност, независимо от броя на отработените през месеците дни. В случай, че самоосигряващият се е упражнявал трудова дейност през цялата година, доходът следва да се раздели на 12. Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски, се изчислява като разлика между сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6. Следва да се има предвид, че само когато разликата е положителна върху нея се довнасят окончателни осигурителни вноски, а когато разликата е отрицателна – надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК, освен когато осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО. Това е така, защото окончателният размер на месечния осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход.
В запитването не сте посочила, за кой период се отнася полученото възнаграждение по без трудовото правоотношение. Поради това следва да имате предвид и че, когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, самоосигуряващото се лице подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година, на основание чл.6,ал.9,изр.последно от КСО, както и чл. 3, ал. 1 и ал. 4 от НЕВДПОВ.

5/5

Вашият коментар