Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово правоотношение

КСО: чл.4, ал. 1, т. 1; чл. 4, ал. 6; чл. 6, ал. 3;
ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 6; чл. 40, ал. 8;
ОТНОСНО: Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово правоотношение

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П……. с вх. № …. от 18.04.2019 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложеното в запитването, в читалище „П.К. Я“, от 01.11.2018 г. е назначен нов библиотекар по трудово правоотношение, с дневно работна време – 4 часа, ПНБ, която е пенсионер. Интересувате се, следва ли да внасяте пенсионни осигуровки за нея.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна уредба в областта на осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
Съгласно 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1.
На основание чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание (чл. 4, ал. 6 от КСО).
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО (включително за лицата, полагащи труд по трудово правоотношение) се определя на база дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
Вноските за здравно осигуряване за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд, се внасят върху размера на пенсията или сбора от пенсиите, без добавките към тях и са за сметка на държавния бюджет (чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО).
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 6 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
На основание чл. 40, ал. 8 от ЗЗО за тези лица вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи по реда, предвиден за съответния вид доход, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
При внасяне на здравноосигурителните вноски, когато лицата получават доходи на различни основания, поредността на доходите с оглед ограничаването им до максималния месечен размер на осигурителния доход е следната:
1. пенсии (без добавките към тях);
2. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 (включително възнаграждение по трудово правоотношение);
3. осигурителен доход като морски лица;
4. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
5. доходи за работа без трудово правоотношение.
Предвид изложеното, работниците и служителите, които имат отпусната пенсия, следва да се осигуряват по гореописания ред. Това е така, защото разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, която дава възможност на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4-6 от КСО, когато получават пенсия, да се осигуряват за фондовете на държавното обществено осигуряване по свое желание, не визира работещите по трудови правоотношения лица. Работниците и служителите се причисляват към осигурените лица, изброени в ал. 1 на чл. 4 от КСО, а не в ал. 3 на същия член, поради което разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО е неприложима за тях. Следователно, Вие имате задължение да начислявате и внасяте задължителни осигурителни вноски, за посочените осигурителни рискове, за наетото по трудово правоотношение лице в читалището, независимо от обстоятелството, че то е пенсионер.

5/5

Вашият коментар