осигуряване на самоосигуряващо се лице, регистрирано с ЕИК по регистър БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия – икономист

2_822/ 04.05.2010 г.
КСО-чл.4, ал.3,т.1
НООСЛБГРЧМЛ- чл.1, ал.2
чл.1, ал.5
ОТНОСНО: осигуряване на самоосигуряващо се лице, регистрирано с ЕИК по регистър БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия – икономист
От изложената в запитването фактическа обстановка и приложените копия на документи става ясно, че задълженото лице …………………………………………………., съгласно Удостоверение от Агенцията по вписванията-…………… е регистрирано в регистър БУЛСТАТ от дата 13.04.2010 г., а според лицето /и по заявлението му за регистрация по БУЛСТАТ/ е започнало дейност като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия от по ранна дата – 08.04.2010 г. Във връзка с изложеното поставяте въпроса: допустимо ли е съгласно КСО и НООСЛБГРЧМЛ лице, регистрирано като упражняващо свободна професия да декларира започване на трудова дейност и съответно на осигуряване от дата, преди регистрацията му в регистър БУЛСТАТ ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство(чл. 4, ал. 4 от КСО).
Конкретизиране на групите лица, които попадат в тази категорията-упражняващи свободна професия е направено в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).
Съгласно чл.1, ал.5 от Наредбата за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация се считат тези, които упражняват дейност:
1. на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;
2. като плащат патентен данък и не са еднолични търговци;
3. като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка – дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1 и 2.
Задължението за осигуряване за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството(чл.1,ал.1 и ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ).
Във връзка с възникването на задължение за осигуряване на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, следва да се прави разлика между лицата по т. 1 и тези по т. 3 на чл. 1, ал. 5 от НООСЛБГРЧМЛ.
Първите (по т.1) подлежат на предварителна регистрация, предвидена в нормативен акт, която регистрация е основание за вписването им в регистър БУЛСТАТ, съответно за определянето им като лица упражняващи свободна професия. Тук на практика предварителната регистрация пред тези органи и организации е условието за осъществяване на съответната свободна професия и за признаване качеството им на самоосигуряващи се лица. За тези лица е допустима хипотезата при която могат да започнат да упражняват трудова дейност и да имат качество на самоосигуряващи се лица преди регистрацията по БУЛСТАТ.
За лицата от другата група (по т. 3) е характерно това, че те придобиваткачество на лица упражняващи свободна професия,едва след като се регистрират с код по БУЛСТАТв съответната служба на Агенцията по вписванията. В случая регистрирането по БУЛСТАТ с оглед осигуряването на лицето като самоосигуряващо се, е по негово желание. Ако лицето не се регистрира и работи, например по граждански договор, осигуряването му се провежда от възложителя при условията на работещите без трудови правоотношения, по реда на чл.4, ал.3, т.5 и 6 от КСО.На практика регистрирането на тези лица по БУЛСТАТги „превръща” в самоосигуряващи се лица.
На основание гореизложеното за лицата които извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка и са регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ /лицата по чл.1, ал.5, т.3 от НООСЛБГРЧМЛ/, какъвто е конкретния случай, датата от която може да се декларира започване на трудова дейност и съответно да възникне основание за осигуряване като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия е датата на регистрацията в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията.

Оценете статията

Вашият коментар