НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 4,КСО, чл.6, aл. 2,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 4

2_823/27.04.2010г.
КСО – чл.6, ал.8
НООСЛБГНРМЛ – чл.1, ал.4; чл.2, ал.4
ОТНОСТНО: Попълване на справка за окончателния размер на осигурителния
доход за 2009г.
В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, отдел „Данъчно – осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване.
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте еднличен търговец и се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Внасяли сте се авансово осигурителни вноски през 2009г. за фонд „Пениси” и „Общо заболяване и майчинство” върху минималния осигурителен праг за тази година в размер на 260 лв. През месеците 06, 07, 08, 09, 10 и 11.2009г. сте ползвали отпуск поради временна неработоспособност поради болест.
Въпросът, които отправяте е: Правилно ли е попълнена колона 7 отТаблица 1 на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2009г. при така посочените цифри?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбите на чл.6, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата, които са регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, (ЗДДФЛ) и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
Осигурителните вноски се внасят за сметка наосигурените лицав размерите, определени за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (за родените след 31.12.1959г.) в срока за подаване на декларацията.
Друга разпоредба регламентираща определянето на окончателния размер на осигурителния доход за 2009г. е нормата на чл.2, ал.4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГНРМЛ).
Според неяокончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от самоосигуряващите се лица в срока за подаване на декларацията върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Годишният осигурителен доход, върху който се дължи окончателната осигурителна вноска, се определя като разлика между сбора от средномесечния деклариран или определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които помесечно са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или при определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година. Коригиращата справка се подава в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година.
В указанията за попълване на Таблици 1 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход се указва, че в колана 4 от таблица 1 се попълва избрания осигурителен доход върху, който лицата дължат авансово осигурителни вноски.
В колона от 5.1 се вписва осигурителният доход, получен от упражняване на дейност като едноличен търговец. Те формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 5.1 от Таблица 1 вписват облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.1 от данъчната декларация. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
Когато самоосигуряващите се лица не са упражнявали дейност през целия месецили са били във временна неработоспособност, поради болест (ако са осигурени за фонд „Общо заболяване и майчинство”), осигурителния доход се определя като сумите от ред 13на съответните колони от 5.1 до5.5 се раздели на броя на работните дни, през които саупражнявали дейност. Месечнияосигурителния доход се определя като така изчисления среднодневен осигурителен доход се умножи с броя на работните дни за всеки от месеците, през които е упражнявана дейността.
В колона 6 се попълва сборът от осигурителните доходи, върху които са дължими осигурителни вноски /колона 3 и 4/.
В колона 7 се вписва сумата от общия осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, вписани в колона 3 и колона 5.1. Сумите, вписанив колона 7 не могат да надвишават максималния размерна осигурителния доход за съответния месец.
Следва да имате в предвид, че принципа на пропорционалността не следва да се прилага при определянето на максималния размер наосигурителния доход за всички категории лица по чл.4 от КСО. Това е така предвид факта, че в осигурителното законодателство липсват разпоредби указващи, пропорционалното изчисляване на максимален размер на осигурителен доход на база отработени дни, каквитоизрични разпоредби има по повод пропорционалното определяне на минималния осигурителен доход. В този смисъле и разпоредбата на чл.1, ал.4 от НООСЛБГРЧМЛ, която регламентира пропорционалното изчисляване на минималния месечен осигурителен доход в случаите на неупражняване на трудова дейност през целия месец от самоосигуряващите се лица.
Считам, че самоосигуряващото се лице неправилно е определило максималния размер на осигурителния доход за месеците юни, октомври и ноември, определяйки го пропорционалнопредвид броя на работните дни за месеците, през които е осъществявало дейността в колана 7.

Оценете статията

Вашият коментар