Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4; чл. 4, ал. 4;
НООСЛБГРЧМЛ: чл.1, ал. 1 и 2; чл. 2, ал. 3;

ОТНОСНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……………… с вх. № ……………… от 07.03.2019 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложеното в запитването, Вие сте собственик на ЕТ и се осигурявате като самоосигуряващо се лице от 2003 г., без прекъсване на дейността. От 2016 г. упражнявате трудова дейност и като регистриран земеделски стопанин. За двете дейности сте подал декларация обр. ОКд-5. До момента се осигурявате и подавате данни чрез едноличния търговец. Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5 от сключен договор № 16/06/3/0/03236 от 16 май 2017 г. с държавен фонд „Земеделие“ се изисква да се осигурявате като земеделски стопанин. Поставяте следния въпрос:
Следва ли да се осигурявате и като земеделски стопанин, след като се осигурявате като едноличен търговец?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна уредба в областта на осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Тези лица са самоосигуряващи се, по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 8 от КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).
Съгласно чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4 от КСО – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
Следователно при започване на всяка трудова дейност, включително като едноличен търговец и като регистриран земеделски стопанин, Вие следва да декларирате това обстоятелство с „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ (декларация обр. ОКд-5).
На основание чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Лицата, регистрирани като земеделски стопани или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО.
От цитираната разпоредба следва, че за извършваните от Вас дейности като самоосигуряващо се лице на две основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от КСО – едноличен търговец и регистриран земеделски стопанин, Вие следва да внасяте авансово осигурителни вноски само на едното основание (чрез едноличния търговец или земеделския стопанин) по Ваш избор, върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО (в случая едноличен търговец) и да вписвате в декларация образец № 1 код за вид осигурен 12 или 13, в зависимост от направения избор.

5/5

Вашият коментар