осигуряване на самоосигуряващото се лице – пенсионер

Изх. № М-24-37-48
Дата: 19.12.2019 год.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4;
КСО, чл. 4 ал. 6;
КСО, чл. 5, ал. 2;
КСО, чл. 5, ал. 4;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 6.

ОТНОСНО: осигуряване на самоосигуряващото се лице – пенсионер

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), препратено ни по компетентност от дирекция ОДОП ……и заведено с вх. №М-24-37-48/03.09.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
С разпореждане на ТП на НОИ на лицето …………………….е отпусната наследствена пенсия, считано от 01.12.2017 г. На 10.01.2018 г. декларира начало на дейност като едноличен търговец, считано от 08.01.2018 г. В подадената декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (обр.ОКд-5) в частта, свързана с избор на вид осигуряване, е вписано обстоятелство “Заявявам, че ще се осигурявам за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица, считано от 08.01.2018 г.“. Няма данни в полето „Пенсионер съм и желая да се осигурявам“. За периода от 08.01.2018 г. до настоящия момент са подадени декларации образец № 1 и образец № 6, като задълженията са внесени.
Чрез писмо на ТП на НОИ до ТД на НАП……………..се иска актуални данни относно започването на трудова дейност и обхват на осигуряването, с оглед спазване на разпоредбите на чл. 1, ал. 6 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) и чл. 5 , ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. Подадената по този начин декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице може ли да бъде приета за изразено изрично желание за осигуряване от лице – пенсионер?
2. В случай, че отговорът на първия въпрос е положителен, считано от коя дата следва да започне осигуряването?
3. Декларираните осигурителни вноски за ДОО за периода от 08.01.2018 г. до настоящия момент дължимо ли са внесени?
Предвид така изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 5, ал. 2 от КСО самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Самоосигуряващите се лица подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
Самоосигуряващите се лица се осигуряват по ред, определен с НООСЛБГРЧМЛ. Във връзка с чл. 10 от КСО и чл. 1, ал. 1 от наредбата задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец (ОКд-5) от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ). Следователно, този срок за подаване на декларацията се отнася само до наличието на посочените обстоятелства.
Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО, съответно чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧМЛ, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. Като правен субект те могат да преценят дали ще упражнят предоставеното им от закона субективно право или ще се въздържат от упражняването на това право. Правото им да не се осигуряват за държавното обществено осигуряване (ДОО) възниква по силата на закона, без да са необходими допълнителни действия от тяхна страна.
Когато самоосигуряващото се лице, на което е отпусната пенсия, желае да се осигурява за фондовете на ДОО, на основание чл. 1, ал. 6, изречение второ от НООСЛБГРЧМЛ следва да подаде декларация по чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ (обр. ОКд-5) в компетентната териториална дирекция. В този случай осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. В същата се попълва тази част, в която е вписан текстът „Пенсионер съм и желая да се осигурявам“, като се посочва вида осигуряване и датата, от която лицето желае да се осигурява.
След като не е спазен установения ред за деклариране на желанието за осигуряване, внесените осигурителни вноски за ДОО не могат да заместят това деклариране и подлежат на прихващане и/или възстановяване по реда на чл. 128 и чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В този смисъл има съдебна практика – Решение №8452 от 05.06.2019 г. на ВАС, Решение №25 от 03.01.2018 г. на ВАС и други.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар