Осигуряване на управител на ЕООД

2_1656/08.11.2012 г.
КСО – чл.10;
чл.4, ал.1, т.1;
чл.4, ал.1, т.7;
чл.6, ал.3;
чл. 6, ал.10;
ОТНОСНО: Осигуряване на управител на ЕООД
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че работите като управител в ЕООД. Собственика на фирмата е взел решение да продължавате да работите, но безвъзмездно.
Поставяте въпрос за това дали дружеството, на което сте управител е задължено да внася за Вас осигурителни вноски.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, предвид нормативната уредба,и обстоятелството, че не сте уточнили вида на договора, с който сте назначен за управител и реда, по който той е сключен, изразявам следното принципно становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл.10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1, и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Когато управителят на търговско дружество е назначен за такъв по трудов договор, следва да се има предвид разпоредбата на чл.242 от Кодекса на труда (КТ), която регламентира, че положеният труд по трудово правоотношение е възмезден.
Съгласно чл.4, ал.1, т.1 от КСО, задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране.
Осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал.2, т.3, и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година (чл.6, ал.3 от КСО).
Когато договора за управление и контрол на търговско дружество е сключен по реда на Търговския закон (ТЗ), следва да се имат предвид разпоредбите на чл.135-147 от същия. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик (чл.141, ал.7 от ТЗ).
Договора за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорения срок (респективно – безсрочно).
На основание чл.4, ал.1, т.7 от КСО лицата, които упражняват трудова дейност по управление и контрол на търговски дружества, са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Ако в сключения договор за управление и контрол на дружеството е определено или договорено възнаграждение на управителя, за същия на основание чл.6, ал.3 от КСО са дължими осигурителни вноски върху изплатените, начислените, но неизплатени и върху неначислените възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основната икономическа дейност на фирмата за първа квалификационна група професии от Приложение № 1 към чл. 8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (за 2012 г. – 2000 лв.) .
Неначислени възнаграждения по смисъла на чл.6, ал.3 от КСО за лицата, които упражняват трудова дейност по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, са дължими възнаграждения, когато са договорени или определени по съответния ред, но не са начислени. Ако възнаграждения не са договорени или определени по съответния ред, задължение за внасяне на осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения на основание чл.6, ал.3 от КСО не възниква за тези лица.
Освен в сключения договор за управление на дружеството, възнаграждението на управителите може да е определено и с учредителния договор, с решение на общото събрание, както и да бъде записано в устава на дружеството.
След проверка в информационната система на НАП се установи, че Вие работите по трудов договор в друго търговско дружество, където за месеците 07-09.2012г. осигурителният Ви доход е 2000 лв.
Съгласно чл. 6, ал.10 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4 от с.к. , осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал.1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Следва даимате предвид, че съгласно чл.110, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки. При извършване на ревизии за установяване на публичните задължения за задължителни осигурителни вноски, органите по приходите могат да приложат специалния ред на чл.124а от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар