ЗДДФЛ, чл.18

2_165/10.02.2010
ЗДДФЛ, чл.18
Отправили сте писмено запитване до Дирекция „ОУИ”-………… свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Във връзка с експертиза на работоспособността Ви е издадено Експертно решение на ТЕЛК №……../…….06.2001 г. и ви е определена 75 % намалена работоспособност за срок от 2 години до …….06.2003 г.
Поставяте въпроса: Имате ли право да данъчно облекчение за 2008 и 2009 г.?
Във връзка с данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност, в чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Съгласно чл. 23, т.1 от ЗДДФЛ,за да се ползва това данъчно облекчение към годишната данъчна декларация по чл., 50 от същия закон, е задължително да се приложи копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
По силата на § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДДФЛ, предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
Приложеното към запитванетови експертно решение на ТЕЛК не представлява валидно правно основание за ползване на данъчното облекчение по чл.18, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ за доходи придобити през 2008 г. и2009 г. Фактът, че имате навършена възраст по чл. 68 от КСО, поради което Ви е отпуснаталична пенсия за осигурителен стаж и възраст ипожизнено социална пенсия, няма отношение към прилагането на въпросните данъчни норми.

Оценете статията

Вашият коментар