основание за ползване правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС и прилагане на чл. 204 от ЗКПО

Изх. № 24-33-246
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: основание за ползване правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС и прилагане на чл. 204 от ЗКПО
Уважаема госпожо ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-246/07.05.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното запитване, фирмата има за предмет на дейност извършването само на авторемонтни услуги. Закупила с лек автомобил, като същият го използва за да закупува резервни части и материали за основната си дейност. Интересува се дали има право на приспадане на данъчен кредит за закупеното гориво, и дали следва да начислява алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
По първи въпрос: Регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне данъка за стоките и услугите, които доставчикът му – също регистрирано по Закона лице, му е доставил или предстои да му доставки, когато същите се използват за пелите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с разпоредбите на чл.70 от Закона за данъка върху добавената стойност. На основание чл.70, ал.1, т.5 от същия закон, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо дали са спазени разпоредбите на чл.69 и чл.74 от Закона, когато стоките и услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на лек автомобил, както и за получените транспортни услуги или таксиметрови превози със същото превозно средство.
За да не се приложат същите разпоредби от материалния закон, а именно да не се налага ограничение на правото на приспадане на данъчен кредит, следва да са изпълнение условията на алинея втора на чл.70 от Закона. Разпоредбите на чл.70, ал.1, т.5 ле се прилагат, когато съответните стоки и услуги са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозното средство.
Следователно, в случая на Запитването, е налице придобит лек автомобил, който се използва от фирмата за извършването на основната й дейност, която е посочена като авторемонтни услуги. Именно тази дейност не е посочена в текстовете на чл.70, ал.2, т. 1 от материалния закон, поради което, е налице и ограничението за ползване правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на чл.70, ал.1, т.5 от същия. За придобития лек
автомобил не е налице право на приспадане на данъчен кредит, съгласно чл.70, ал.1, т.4 във връзка с алинея втора, т. 1 на същата правна норма. Следователно, и за стоките и услугите, свързани с експлоатацията на съответното превозно средство ще е налице ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал. 1, т. 5 от Закона.
По отношение на данъчното третиране по реда на ЗКПО на разходите, свързани с експлоатацията на лекия автомобил следва да се отбележи, че доколкото автомобилът се използва за закупуване на резервни части и материали за основната дейност, тези разходи не подлежат на облагане по реда на чл.204, т.З от същия закон. Разбира се разходите трябва да са документално обосновани съгласно изискванията на чл.10 от ЗКПО,,тъй като при липса на документална обоснованост те биха представлявали непризнати щ данъчни цели разходи съгласно чл.26, т.2 от ЗКПО.
//

Оценете статията

Вашият коментар