Запитване с Ваш изх. № 27/18.()4.2007г., вх. № 24-33-266/ 14.05.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Изх. № 24-33-266……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Запитване с Ваш Изх. № 27/18.()4.2007г., вх. № 24-33-266/ 14.05.2007г. по описа на ЦУ на НАП
Предвид изложеното в запитването, видно е, че дружеството е подало заявление за регистрация на основание чл. 96, ал. 1 ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ На основание чл. 174, т. 4 ЗДДС, а именно, че дружеството има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения, на дружеството е отказана регистрация по ЗДДС към 26.03.2007г. Към момента задълженията не са погасени.
На основание чл. 96, ал. 1 ЗДДС всяко данъчно задължено лице, чийто облагаем оборот за период не по-дълъг от последните 12 месеца преди текущия достигне 50 000 лв. е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14 дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот. В съответствие с разпоредбата на чл. 96, ал. 7 ЗДДС изключени от задължението да се регистрират при посочените обстоятелства са само лицата, за които са изпълнени едновременно следните условия:
-извършват доставки на услуги по електронен път за данъчно незадъджени лица, установени или обичайно пребиваващи на територията на страната;
-установени са извън територията на Общността ; и
-са регистрирани за целите на ДДС за дейността си в друга държава членка.
В съответствие с разпоредбата на чл. 96, ал. 8 ЗДДС в някои случаи на дадено данъчно задължено лице може да бъде отказана регистрация по ЗДДС, независимо от наличието на съответните нормативно определени обстоятелства за това. Нещо повече -може да бъде прекратена съществуващата му регистрация. Това може да се случи при наличието на обстоятелствата, посочени в чл. 176 от закона, при които компетентните органи по приходите може да откажат регистрацията на лицето или да прекратят съществуващата му такава. Тези обстоятелствата може да бъдат свързани със системни нарушения на негови задължения по ДДС, нарушения на предвидения в Данъчно-осигурителния кодекс порядък за адресна регистрация или наличието на големи данъчни задължения. Отказът за регистрация или дерегистрацията на лицето по такъв повод отпада с отпадане на основанието за тях или след изтичането на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на отказа или принудителната му дерегистрация.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар