Основания за корекция на издадените данъчни документ

ОТНОСНО: Основания за корекция на издадените данъчни документ
Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество е извършило продажба на двигател втора употреба на клиент „Е“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ ……, за което е издадена фактура № …../ 27.06.2016 г., като към същата са изготвени договор за покупко – продажба, необходим за регистрацията на двигателя в КАТ, копие от документа за покупката на двигателя от предходен доставчик, и копие на талона на автомобила, от който е свален двигателят – предмет на продажбата.
На 12.08.2016 г. от счетоводството на трето лице – фирма „М“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ …. са поискали да сторнирате издадената фактура на „Е“ ЕООД с кредитно известие, и същевременно да издадете нова фактура с получател – „М“ ООД, тъй като двигателят бил закупен от сервиз, който извършвал ремонт на техен камион и всъщност това е фирмата – получател на стоката. Тъй като сте отказали да сторнирате вече издадения документ, сте отправили молба да изразим становище по казуса.
По повод на изложената от Вас фактическата обстановка в запитването и съгласно действащата към настоящия момент нормативна уредба по Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, изразяваме следното принципно становище:
Нормата на чл.113, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност регламентира задължение за всяко данъчно задължено лице за извършената от него доставка на стока или услуга, както и при получаване на авансово плащане преди това, да издаде фактура, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117 от същия закон.
Реквизитите, които следва да съдържа фактурата за конкретна доставка са посочените втекста на чл.114, ал.1 от ЗДДС. Основанията за издаване на известие към фактура – дебитно или кредитно са регламентираните в чл.115, ал.1 от закона, а именно: при изменение на данъчната основа на доставката или при нейното разваляне.
Обръщаме внимание, че поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. В тази връзка, за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки, че е следвало да бъде начислен; както и тези, в които данък е начислен, а не е следвало да бъде начислен.
Тъй като в отправеното запитване не е посочено конкретно основание за извършване на корекция на вече издадения документ, както и не сте посочили кой е действителният получател по доставката, с оглед на това да се прецени дали е налице погрешно издаден документ, изразеното от нас становище е принципно.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »