основания за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

Изх. №24-33-242
Дата:04.02.2008 г.
Относно: основания за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-242/04.05. 2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви има за предмет на дейност извършването на доставки на гуми, части и автомобили втора употреба от Австрия и Германия. Дружеството се интересува от основанията за регистрация по съществуващия Закона за данък върху добавената стойност, и начина на формиране на облагаемия оборот за тази цел?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище.
Глава Девета на Закона за данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007 година, обн. ДВ бр. 63/2006 година регламентира реда и условията за регистрация по същия.
Регистрацията по Закона е задължителна и по избор. На регистрация по същия подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, съгласно чл.95, ал.1 от ЗДДС.
Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по
-дълъг от последните 1 2 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 1 4 – дневен
срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде
заявление за регистрация по материалния закон. За облагаем оборот се считат сумите от
данъчните основи на извършените от лицето:
-облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
-доставките на финансови услуги по чл.46 от Закона; и
-доставките на застрахователни услуги по смисъла на чл.47 от същия.
Задължението за регистрация възниква независимо от периода за който е
достигнат облагаемият оборот, но не и за период по — дълъг от предходните дванадесет месеца преди текущия, като при определяне на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането , преди да е възникнало данъчното събитие по доставката.
Също така, на регистрация по материалния закон, подлежи всяко данъчно задължено лице и всяко данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано на някое от основанията по чл. чл. 96,97,98, 100 ал.1 и 3, и чл.102, и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Прага за регистрация на основание чл.99, ал.1 е сумата от 20 хиляди лева. В този случай, за лицата, извършващи вътреобщностното придобиване възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по Закона не по – късно от 7 дни преди
датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши прага от 20 хиляди лева, като вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък върху добавената стойност.
Регистрацията по материалния закон може да бъде и по избор.
Всяко данъчно задължено лице, за което не са на лице условията за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от Закона, има право да се регистрира по същия.
Също така, всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл.99, ал.1 от ЗДДС, имат право по избор да се регистрират за вътреобщностно придобиване.
В случая на Запитване Ви, считаме, че съответното лице, което представлявате, имащо за предмет на дейност извършването на доставки на гуми, резервни части и автомобили – втора употреба е данъчно задължено лице. За да възникне задължение за регистрация по материалния закон за същото, следва формирания от него облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от закона, да бъде 50 хил. лв. или повече за период не по – дълъг от последните дванадесет месеца преди текущия.
Същевременно, за регистрацията по избор по смисъла на чл.100 от Закона, същото лице следва само да определи кога би могло да упражни правото си на избор на някое от посочените в същата разпоредба основания.
Обръщаме внимание, че облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, са доставките на стоки или услуги по смисъла на чл.6 и чл.9, когато същите са извършени от данъчно задължени лица по същия закон и са с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, когато материалния закон предвижда друго.
Единствено в случаите на доставки, извършени от дилър на стоки втора употреба по смисъла на Параграф Първи, т.23 от Допълнителните разпоредби, е приложима хипотезата на чл.149 от Закона, а именно, че облагаемият оборот на дилъра от доставки на стоки по специалния ред на облагане на маржа е сборът от маржовете. Специалният ред на облагане на маржа на цената се прилага за доставки, извършени от дилъри на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, доставени му на територията на страната / в т.ч. внесени/ или от територията на друга държава – членка от:
-данъчно незадължено лице;
-друго данъчно задължено лице като предмет на освободена доставка по чл.50 от материалния
закон;
-друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по Закона; и
-друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената .
Следователно, в случаите на доставки, извършени от съответното данъчно задължено лице, отправило Запитването, за които същото е приложило специалния ред на облагане на маржа на цената по реда на Глава седемнадесета от материалния закон, облагаемият оборот ще се формира като сума от маржовете на същите тези доставки.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан

Изх. № 53-00-308/07.06.2011 г. ЗДДС, чл.12, ал.1чл.21, ал.2чл.31, т.3чл.125, ал.2чл.92, ал.3чл.114, ал.1, т.12ППЗДДС, чл.54, ал.2 чл.27, ал.2В запитването е изложена следната фактическа обстановка:… ООДe създадено

Данъчно третиране на доходи от дейност по сглобяване на компютри, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Изх. №94-00-34/19.07.2019 г. ТЗ – чл. 1, ал. 1, т. 1 – 15; чл. 7;ЗКПО – чл. 1, т. 1; чл. 2, ал. 1, т.

прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № 26-Б-805Дата: 18.02.2020 год. ПЗР на Наредба №Н-18/2006 г., § 75, ал. 1; ПЗР на Наредба №Н-18/2006 г., § 75, ал. 2. ОТНОСНО: прилагане

начина на процедиране със задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на заличено от търговския регистър дружество, изразяваме следното становище:

Изх. № 08-Б-4Дата: 08.10.2010 год.ДОПК, чл. 168, ал. 6;ДОПК, чл. 173.В отговор на поставените от Вас въпроси относно начина на процедиране със задължения за данък