освобождаване от данък на лек автомобил, принадлежащ на г-н ……….

Изх. № 24-03-257
Дата: 01.09.2010 год.
ЗМДТ, чл. 58, ал. 1
относно: освобождаване от данък на лек автомобил, принадлежащ на г-н ……….
В отговор на искането на г-н ……………, гражданин на Великобритания, за освобождаване от данък върху превозните средства на притежавания от него лек автомобил, внесен и регистриран за движение в страната, изразяваме следното становище:
Като основание за освобождаване от данък се посочва чл. 13, т. 5 от Приложение А, Общи условия за финансиране на Рамковото споразумение между Европейската общност и Република България за съдействие по програма ФАР. По силата на този текст «Личните и домакинските вещи, които са внесени за лично ползване от физически лица (и членове на техните семейства), освен онези, които са придобити на място и които се използват за изпълнението на задачи, залегнали в договорите за техническо сътрудничество, ще бъдат освободени от мита, вносни мита, данъци и други фискални такси, имащи равностоен ефект ». Съгласно Закона за ратифициране на Меморандума за разбирателство за използване на националния фонд за целите на ИСПА между правителството на Република България и ЕО и на анекса за неговото изпълнение /обн. ДВ бр. 37/2004 г./, разпоредбите на Рамковото споразумение между ЕО и Република България за съдействие по програма ФАР се прилагат и за проекти по програма ИСПА.
В отговор на отправеното от НАП запитване Министерство на околната среда и водите ни уведоми /писмо Изх. № …… от 28.06.10 г., копие от което прилагаме/, че г-н …………………..е служител на консорциума DIWI-IGIP-LOPP и е назначен на длъжност «резидент-инженер», който консорциум се явява «Изпълнител» по договор «Техническа помощ при изследване на кръговрата на водата, подробен проект, подготовка на оферта за досие и ръководство на строителните работи на водния проект на град …..» с възложител Министерство на околната среда и водите, сключен в изпълнение на Финансов меморандум № 2002/BG/16/P/PE/018 «Подобрения във водния цикъл на град ….» между Европейската комисия и Република България, т.е. г-н ……… се явява служител на прекия изпълнител по договор, финансиран със средства по програма ИСПА.
С оглед на гореизложеното нашето становище е, че лекият автомобил на г-н ………,
внесен и регистриран за движение в страната, следва да бъде освободен от данък върху превозните средства.
Приложение: съгласно текста.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар