освобождаване от данък на основание чл. 24, ал. 1, т. 11а от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на сграда – културна ценност

Изх. № 07-00-50
Дата: 15.11.2019 год.
ЗМДТ, чл. 24, ал. 1, т. 11а

ОТНОСНО: освобождаване от данък на основание чл. 24, ал. 1, т. 11а от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на сграда – културна ценност

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. ….. от 07.09.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Фондация ………../Фондацията/ е организация с нестопанска цел, регистрирана в САЩ, която има регистриран клон в България с ЕИК…………
През м. юли 2018 г. Фондацията е закупила с нотариален акт за покупко-продажба ………….. недвижим имот – триетажна сграда с идентификатор 68134.103.108.1, представляваща културна ценност, обявена за такава с ДВ бр. 40 от 1978 г. Сградата е нежилищна с предназначение – административна, делова сграда, състояща се от 4 самостоятелни обекта с предназначение „офис“. Сградата се ползва от Фондацията за нестопанската й дейност. Фондацията не осъществява стопанска дейност в сградата и съответно не я използва със стопанска цел.
За освобождаване на сградата от данък Фондацията е подала декларация по
чл. 14 ЗМДТ и коригираща декларация, като и в двете декларации е декларирала освобождаване от данък на основание „сграда – културна ценност, която не се използва със стопанска цел“.
В тази връзка бихте искали да получите становище дали въпросната сграда следва да бъде освободена от данък на основание чл. 24, ал. 1, т. 11а ЗМДТ.
В отговор на поставения въпрос и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, както и въз основа на описаната фактическа обстановка и приложимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 24, ал. 1, т. 11а ЗМДТ от данък се освобождават сградите – културни ценности, когато не се използват със стопанска цел.
„Културна ценност“ е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото и има научна или културна стойност /чл. 7 от Закона за културното наследство /ЗКН/. Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно закрепени към земята, включително под водата, както и прилежащата им среда.
Редът за предоставяне на статут на „недвижима културна ценност“ е разписан в глава втора, раздел ІІІ от ЗКН. Статут на недвижими културни ценности се предоставя за:
1. недвижими културни ценности с категория „световно значение“ – с вписването им в Списъка на световното наследство от Комитета за Световно наследство към ЮНЕСКО, по предложение на министъра на културата;
2. групови недвижими културни ценности с категория „национално значение“ – със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър;
3. всички останали категории недвижими културни ценности – със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.
За доказване на статута на недвижима културна ценност на притежаваната от Фондацията сграда е представено удостоверение с изх. № 7000-1306 от 18.06.2018 г., издаден от Националния институт за недвижимото културно наследство. Според този документ сградата е обявена в ДВ, бр. 40 от 1978 г., за „недвижим архитектурно -строителен паметник на културата“ с предварителна категория „местно значение“.
Законовото условие за освобождаване на недвижимите имоти – културни ценности е те да не се използват със стопанска цел. Понятието „стопанска цел“ е дефинирано в правната теория. Стопанска е всяка цел, насочена към постигането на по-добри материални и финансови резултати /Б. Василев, Облигационно право, специална част/ .
Според твърденията в писмото притежаваната от Фондацията нежилищна сграда се използва за осъществяване на нейните нестопански цели и в нея не се извършва стопанска дейност. Фондация …… е чуждестранно юридическо лице нестопанска цел, регистрирано в САЩ. В съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел Фондацията осъществява общественополезна дейност чрез свой клон в България, като „всички цели на Фондацията са и цели на клона й в страната, а именно: целите, за които клонът се учредява, са изключително благотворителни, научни, литературни и образователни, съобразно значението на Раздел 501 /c//3/ от действащия Данъчен кодекс от 1986 г. и съответните разпоредби на всякакви последващи федерални данъчни закони“. Съгласно Устава на Фондацията /член V, буква С./ и в съответствие с българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел, клонът ще извършва „всякаква позволена от закона допълнителна стопанска дейност, която е свързана с основната нестопанска дейност на Фондацията, включително, но не само извършване на стопанска дейност, свързана със и подпомагаща постигането на целите на Закона за подпомагане на демокрацията в Източна Европа от 1989 г. и, където е приложимо Закона за чуждестранната помощ от 1961 г.“
Като заключение при условие, че сградата на Фондацията се използва за извършване на дейности за осъществяване на нейните благотворителни, образователни, научни и други нестопански цели, тя следва да бъде освободена от данък, независимо че по предназначение е административна сграда.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар