освобождаване от данък върху недвижимите имоти на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на надстроен етаж от сграда /хотел/

Изх. № 08-В-22
Дата: 03.12.2019 год.

ЗМДТ, чл. 24, ал. 1, т. 18.

ОТНОСНО: освобождаване от данък върху недвижимите имоти на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на надстроен етаж от сграда /хотел/

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №……..10.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Декларирана сграда – хотел, построена през 1963 г., е освободена от данък върху недвижимите имоти на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗМДТ въз основа на сертификат с клас на енергопотребление, издаден на ….09.2015 г.
С декларация по чл. 14 ЗМДТ от …09.2019 г. е представено заверено копие на Удостоверение №………2019 г. за въвеждане в експлоатация на строеж – надстройка от един етаж на съществуващия хотел.
Застроената площ на новопостроения етаж е включена в общата РЗП на хотела.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Подлежи ли на освобождаване от данък върху недвижимите имоти на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗМДТ цялата сграда или следва да се начисли данък за въведената в експлоатация от …07.2019 г. надстройка?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗМДТ освободени от данък са сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „B“, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „C“, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ, както следва:
а) за срок 7 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
Видно от цитираната законова разпоредба освобождаването от данък е поставено в зависимост от изпълнението на специфични условия, а именно сградите да са въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г., съответно преди 1 януари 1991 г., и да са получили сертификати с клас на енергопотребление „B“ или „С“. Построената през 1963 г. сграда на хотела отговаря на законовите изисквания, сертифицирана е по изисквания от ЗЕЕ ред и поради това е освободена от данък върху недвижимите имоти.
Що се отнася до надстроения етаж на сградата, той е въведен в експлоатация на 08.07.2019 г., видно от представеното удостоверение. За него не е издаден сертификат за енергийни характеристики, тъй като към момента на сертифициране на сградата този етаж не е съществувал. Поради тези причини надстроеният етаж не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗМДТ, независимо от факта, че същият е включен в общата РЗП на сградата. Поради тези причини той не подлежи на освобождаване от данък върху недвижимите имоти.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар