освобождаване от данък на превозни средства, спрени от движение, Ви уведомяваме:

Изх. № 08-П-7
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаема г-жо,
В отговор на поставените въпроси относно освобождаване от данък на превозни средства, спрени от движение, Ви уведомяваме:
С изменението на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ /както и на свързаните с нея чл. 60, ал. 6 и ал. 7 ЗМДТ, обн. ДВ бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г./ отпадна освобождаването от данък на превозните средства, спрени от движение или превозните средства, за които е върнат регистрационния талон до края на предходната година, според текста на ал. 4 на чл. 58 в редакцията й до 01.01.2007 г.
Има съществена разлика между режима на превозните средства, които няма да се ползват временно /спрени са от движение/ и превозните средства, които вече не могат да се използват и са предадени за разкомплектоване. Първите са превозни средства, които подлежат на облагане с данък, но за периода на спирането им от движение бяха освободени от данък, докато втората група са превозни средства, които след предаването им за разкомплектоване не се облагат с данък.
Собствениците на МПС, които до 31.12.06 г. са представили удостоверение /или друг документ/ за спиране от движение на притежавано от тях МПС, от 01.01.2007 г. дължат данък върху превозните средства за спряното от движение превозно средство.
Когато собственик на превозно средство представи удостоверение за предаването му за разкомплектоване и удостоверение от „КАТ-ПП“, че на същото ПС е прекратена регистрацията, облагането се преустановява от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията.
Свидетелството за регистрация на ПС се връща в съответната служба на „КАТ – ГОТ“, в която превозното средство е регистрирано за движение. Според чл. 19, ал. 4 от Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, част първа от свидетелството за регистрация се маркира като невалидна и след това се връща на собственика, а част втора с прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията. Допустимо е, разбира се, удостоверяването на прекратяването на регистрацията на превозното средство да се извършва с нарочно издадено за това удостоверение.
Удостоверението за предаване за разкомплектоване на МПС се издава от лице, което притежава разрешение за извършване на тази дейност, издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. Удостоверението се издава по образец, одобрен от министъра на вътрешните работи, който съдържа реквизитите, изброени в чл. 15, ал. 2 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /приета с ПМС № 311 от 17 ноември 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., обн. ДВ. бр. 104/2004 г./. Копие от удостоверението за предаване за разкомплектоване се изпраща на сектора „КАТ- ПП“ от оператора, който го е издал, в 14-дневен срок от приемането на превозното средство.
Преустановяване на облагането с данък настъпва във всички случаи на превозни средства, на които е прекратена регистрацията им за движение в „КАТ -ПП“, не само при предаването им за разкомплектоване. Основанията за прекратяване на регистрацията са уредени в чл. 143, ал. 6, 7 и 8 ЗДвП и чл. 18 от Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Освен „предадени за разкомплектоване“ налице са и други хипотези на прекратяване на регистрацията за движение: предаване на превозното средство за съхранение на определени за това места, включително частни имоти, за което собственикът подава декларация по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, напускане на страната, и др. Във всички тези случаи облагането с данък се прекратява от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение, тъй като на облагане с данък съгласно чл. 52, т. 1 ЗМДТ подлежат само регистрираните за движение в страната превозни средства.
В удостоверението за прекратяване на регистрацията, издадено от съответния сектор на „КАТ – ПП“, или в част първа от свидетелството за регистрация, маркирана като невалидна, не се отбелязва на какво точно основание е прекратена регистрацията на превозното средство, поради което администриращият орган следва във всички случаи да изисква и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване или в удостоверението за прекратяване на регистрацията да бъде вписано основанието за прекратяване на регистрацията.
//

Оценете статията

Вашият коментар