издаване на удостоверение за данъчна оценка по Приложение

Изх. № 08-П-34
Дата:21.10.2015год.
ЗМДТ, Приложение № 2
Относно: издаване на удостоверение за данъчна оценка поПриложение
№ 2 към ЗМДТ за недвижим имот на наследник по завещание и
налагане на административни санкции по ЗМДТ
В отговор на поставените въпроси относно издаване на удостоверение за данъчна оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ за недвижим имот, получен от наследник по завещание и необходимите за това документи, както и относно налагането на административни санкции по същия закон, Ви уведомявам:
1.В процедурата, изготвена от Дирекция „Обслужване“ на НАП за ползване
от общините, са изведени следните правила за издаване на удостоверения за данъчна оценка на недвижими имоти:
Удостоверение се издава на собствениците на недвижими имоти, както и в следните случаи:
-лица, упълномощени да представляват собственика;
-наследниците по закон и по завещание и заветниците на починал
собственик;
-лица, определени за приобретатели на държавни или общински
имот по силата на съответна заповед;
-лица, титуляри на правото на строеж при прехвърляне на право на
строеж и ползватели, които се отказват от право на ползване.
Удостоверение за данъчна оценка на имот на лице, което не може да се легитимира като собственик, се издава в следните хипотези:
-представяне на молба – декларация по образец за започване на производство за издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка на основание чл. 587, ал. 2  ГПК или удостоверение от нотариус;
-представяне на удостоверение от съдебен орган.
Когато издаването на удостоверение за данъчна оценка се изисква за целите на снабдяване на заветник или наследник по завещаниес нотариално заверен препис от завещанието е необходимо да се представи удостоверение от нотариуса, при когото е съхранявано и/или обявено същото,от което да е видно, че лицето е заветник/наследник по завещание по смисъла на закона. Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя и заветника/ците, данни за имота и неговото местонахождение.
От казаното по-горе може да се направи следното обобщение: удостоверение заданъчна оценка на недвижим имот се издава на лице, което представи документи, легитимиращи го по категоричен начин като собственик /с изключение на споменатите две хипотези/. С оглед на различните придобивни основания тези документи са различни, като във всеки случай компетентният орган следва да извърши внимателна и задълбочена преценка.
Относно удостоверението за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 264, ал. 1 ДОПК няма изрично изискване за нотариална заверка на пълномощното при получаването му от друго лице, поради което намира приложение общото правило за формата на упълномощаване, предвидена в чл. 10, ал. 4 ДОПК за извършване на процесуални действия в производствата по този кодекс, а именно – писмено пълномощно.
2. В съдебната практика по прилагането на административнонаказателните разпоредби на ЗМДТ относно подаването на декларация по чл. 14 ЗМДТ се поддържа становището, според което административно задължение за подаване на декларация възниква за всеки самостоятелен обект, представляващ недвижим имот. То не се определя от бланката, която се ползва при подаването на декларацията, а от закона. След като законът изисква деклариране на всеки придобит обект на собственост с характеристиките на недвижим имот, то от правна гледна точка посочването на повече недвижими имоти в една бланка следва да се разглежда като подаване на декларация по чл. 14 ЗМДТ за всеки от тях /така решение № 55 от 18.04.2012 г.по анд. дИзх. № 51/2012 г. на районен съд – Поморие/.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар