освобождаване от данък върху превозните средства на автомобил с електродвигател от категория L7е

Изх. № 08-В-24
Дата:09.10.2017 год.
ЗМДТ, чл. 58, ал. 2
ОТНОСНО: освобождаване от данък върху превозните средства на автомобил с електродвигател от категория L7е
Вна Националната агенция за приходите е постъпило писмо на община …….., в което е поставен следният въпрос:
Освобождава ли се от данък върху превозните средства четириколесно моторно превозно средство с електродвигателот категория L7?
В отговор на поставения въпрос, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
В специалната разпоредба на чл. 58, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ са регламентирани превозните средства с електродвигатели, които са освободени от данък и това са електрическите автомобили, мотопедите и мотоциклетите.
В § 1, т. 35 от Допълнителната разпоредба на ЗМДТ е дадено определение на „електрически автомобили“. Такива са „леките автомобили по смисъла на § 6, т. 12, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата /ЗДП/, които използват само двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене“.
Според класификацията по категории, която регламентира чл. 149 ЗДП, леките автомобили са от категория М1 – моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж, с не повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача.
В настоящия случай обект на облагане е четириколесно превозно средство от категория L7е. Превозните средства от категория L са моторни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент /ЕС/ № 168/2013 /чл. 149, ал. 1, т. 1 ЗДП/, които са дву- три- и четириколесни моторни превозни средства.Превозните средства от категория L7е са квалифицирани от тази разпоредба като тежки четириколесни моторни превозни средства и поради тази причина не могат да бъдат отнесени нито към леките автомобили, нито към мотоциклетите или мотопедите.
Превозните средства от категория L7е с електродвигател не фигурират сред превозните средства, освободени от облагане с данък, в резултат на което считам, че за тях данък се дължи.
В тази връзка бих искал да Ви уведомя, че се подготвят промени в ЗМДТ, в които се предвижда освобождаване от данък на превозните средства по чл. 4 отРегламент /ЕС/ № 168/2013, снабдени с електродвигатели.
ЗАМ.
/АЛ.ГЕОРГИЕВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »