Освобождаване от данъчно облагане на служител на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР).

Изх. № 24-39-122
Дата:11.11.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 13;
ЗДДФЛ, чл. 52.
ОТНОСНО: Освобождаване от данъчно облагане на служител на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР).
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-122 от 14.10.2016 г., Ви уведомявам следното:
В запитването сте посочили, че с два последователни договора от 21.03.2016 г. до 31.05.2019 г. сте назначена към екипа на МБВР, като сте приложили стандартни служебни бележки, които удостоверяват това. В тази връзка сте поставили следните въпроси:
1.Може ли по силата на Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации да ползвате данъчно освобождаване по отношение на заплатите и възнагражденията, изплащани Ви от МБВР въз основа на посочените договори?
2.Следва ли да декларирате тези доходи в годишната данъчна декларация почл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?
Предвид така изложената фактическа обстановка и поставените въпроси изразявам следното становище:
По силата на чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
Съгласно чл. 6, раздел 19, б. „b” от Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации (Обн. ДВ. бр.13 от 15 февруари 2000 г.) длъжностните лица на специализираните организации (каквато е МБВР) се ползват по отношение на заплатите и възнагражденията, изплащани им от специализираните организации, от същите данъчни освобождавания и при същите условия като длъжностните лица на ООН, т.е. освобождават се от всякакви данъци върху заплатата и възнагражденията, получавани от Организацията. Следователно това освобождаване се прилага по отношение на заплатите и възнагражденията на длъжностните лица на МБВР.
На основание чл. 6, Раздел 18 от конвенцията всяка специализирана организация определя категориите длъжностни лица, по отношение на които се прилагат разпоредбите на този член, и съобщава това на правителствата на всички държави – страни по тази конвенция, а така също и на генералния секретар на ООН. Имената на длъжностните лица, които се включват в тези категории, се съобщават периодически на горепосочените правителства. Така определените лица (вкл. български граждани), служители на въпросните организации в България, са освободени от данъчно облагане.
Предвид гореизложеното, доколкото като член на персонала на МБВР сте длъжностно лице на банката съгласно Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации, то придобитите от МБВР доходи ще са освободени от данъчно облагане на основание чл. 6, раздел 19, б. „b” от Конвенцията.
Следва да имате предвид, че необлагаемите доходи не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, предвид разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 3 от същия закон.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар