освобождаване от такса за притежаване на куче по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Изх. №ЕП-08-Т-10
Дата: 02.08.2019 год.

ЗМДТ: чл. 116, ал. 1.

ОТНОСНО: освобождаване от такса за притежаване на куче по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №ЕП….07.2019 г., с което бихте искали да получите становище относно освобождаването от такса за притежаване на куче на основание чл. 39 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/. В тази разпоредба е предвидено, че не се заплаща такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ за куче с поставен микрочип за първата година от неговата регистрация.
Във връзка с изложеното поставяте следния въпрос: Следва ли да се освобождават от такса собствениците на кучета на основание чл. 39 ЗЗЖ, при условие, че ЗМДТ препраща единствено и само към чл. 175 ЗВМД?
В отговор на поставения въпрос и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание чл. 116, ал. 1 ЗМДТ за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище. Относно хипотезите на освобождаване от такса ЗМДТ препраща към чл. 175, ал. 2 ЗВМД, според която от такса се освобождават собствениците на: кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст и т.н.
Таксите за притежаване на куче са уредени в ЗМДТ като основен нормативен акт, регулиращ обществени отношения в сферата на данъците и таксите, постъпващи в общинските бюджети. Хипотезите на освобождаване от такса би следвало също да са регламентирани в този нормативен акт. В ЗЗЖ е уредена една специална хипотеза на освобождаване от такса на кучета с поставени микрочипове за първата година от тяхната регистрация, с което се цели с финансови средства да се стимулира регистрацията на кучета. Макар и систематичното място на тази разпоредба да не е в ЗМДТ, считам, че тя също следва да намира приложение, доколкото урежда специфична хипотеза.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар