Отчитане на приходите от автоматизираната билетна система на община Варна, изградена по проект „Интегриран градски транспорт на ………..“, по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № М-24-36-32
Дата: 27.05.2019 год.
ЗДДС, чл. 2, т. 1;
ЗДДС, чл. 6;
ЗДДС, чл. 9;
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 25, ал. 2;
ЗДДС, чл. 25, ал. 7;
ЗДДС, чл. 38-50;
ЗКПО, част пета;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 39, ал. 1;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 41, ал. 4.

ОТНОСНО: Отчитане на приходите от автоматизираната билетна система на община Варна, изградена по проект „Интегриран градски транспорт на ………..“, по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …………………….2019 г., препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………., е изложена следната фактическа обстановка:
По проект „Интегриран градски транспорт на ……“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“, община ………… е изградила автоматизирана система, с която отчита приходите от продажба на билети и карти от машините за продажба на билети, бордови устройства и пунктове. Автоматизираната билетна система е предоставена за поддръжка и експлоатация на общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“, ОП …………. – второстепенен разпоредител с бюджет към община ………….
От машините за продажба на билети (апарати на самообслужване), монтирани на спирките и в превозните средства, се извършва продажба на хартиени билети и зареждане на електронни карти с предплатени билети, като при продажбата на всеки превозен документ се издава и фискален бон от фискалното устройство, вградено в съответната машина, в момента на закупуването му. Фискалните устройства (над 400 броя) са регистрирани с БУЛСТАТ-а на община …………….
Софтуерът на разработената автоматизирана билетна система предоставя информация за дневния и месечен приход от продажба на превозни документи (хартиени билети и електронни карти с предплатени билети) и за начина на плащане, като същият в момента е само в брой (с банкноти или монети).
Съобразно чл. 39, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицата нямат задължение да отпечатват дневен финансов отчет, той се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа).
Съгласно чл. 41, ал. 4 от Наредба № Н-18/2006 г. лицата, които отчитат продажбите на стоки и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, не са задължени да отпечатват съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година.
На машините за продажба на билети на спирките, осигурени с непрекъснато електрическо захранване, е зададено ежедневно приключване към 23.50 ч. и същото се изпълнява.
Налице е проблем при машините за продажба на билети в превозните средства поради липсата на постоянно електрическо захранване. При тях не е възможно да се зададе конкретен час за приключване поради това, че превозното средство може да е в наряд или депо, в ремонт или сервиз за неопределено време. Когато превозното средство приключи наряд преди 24-ия час на зададеното автоматично приключване на фискалното устройство, реализираният дневен оборот се прехвърля към оборота за следващия ден, а понякога и към оборота за следващия месец, в зависимост от това кога превозното средство ще бъде включено в движение (наряд). По този начин се формира разлика в оборотите, отчетени от софтуера на база продадените превозни документи, и оборотите, декларирани пред НАП на база фискалните устройства на спирките и в превозните средства. Възможни са и разлики поради технически проблеми – блокирала/сменена фискална памет, нарушена мобилна връзка на SIM картите, изтощена батерия и др. причини.
Предвид изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Допустимо ли е отчитането на прихода и на данъка върху добавената стойност (ДДС) към НАП на база оборотите от разработения софтуер, която сума съвпада с инкасираните и отчетени парични средства и е по-голяма от сумата по фискални периодични Z отчети?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
По отношение на прилагането на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г.
Съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС с ДДС се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Облагаема доставка, по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Освободените от облагане с ДДС доставки са регламентирани в глава четвърта от ЗДДС, чл. 38 – 50. Правилата за освобождаване от облагане са предмет на стриктно тълкуване, тъй като представляват дерогации от общия принцип, според който с ДДС се облага всяка услуга, предоставена възмездно от данъчно задължено лице.
Общото правило за определяне на датата на възникване на данъчното събитие е регламентирано с чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, съгласно който данъчното събитие при доставка на стоки или услуги възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.
На основание чл. 25, ал. 7 от ЗДДС, когато преди да е възникнало данъчно събитие се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.
Предвид изложеното в запитването и допълнително уточнено при проведен телефонен разговор, всяка продажба на билети или зареждане на електронни карти с предплатени билети се отразява в разработения софтуер на автоматизираната билетна система едновременно с извършването на самата продажба на билет или зареждане на карта с предплатени билети и едновременно с издаването на фискален бон за продажбата на билет или зареждане на карта с предплатени билети. Информацията, която се съдържа в разработения софтуер, удостоверява по безспорен начин датата на възникване на данъчното събитие и датата на извършване на цялостното авансово плащане по доставката на транспортна услуга, независимо от невъзможността за издаване на дневен финансов отчет от някои фискални устройства, монтирани в превозни средства, поради технически причини.
Във връзка с гореизложеното, независимо че поради технически причини от фискалните устройства на част от превозните средства не е издаден дневен финансов отчет, на база информацията, която се съдържа в разработения софтуер на автоматизираната билетна система, общината може да определи дължимия данък за извършените транспортни услуги и за получените цялостни авансови плащания за съответния данъчен период.
Следва да се има предвид, че макар и поради технически причини от фискалното устройство да не е издаден дневен финансов отчет в програмирания час, би трябвало след възобновяване на работата на устройство да се генерира отчет за последния период, като след това устройството е в режим регистриране на продажби за текущия ден.
С оглед на това при необходимост би могло да се направи съпоставка между отчетения оборот от софтуера и от фискалните устройства.

По отношение на прилагането на ЗКПО
По отношение на признаването на приходите при условията на описаната фактическа обстановка ЗКПО не регламентира правила, различни от счетоводните такива. В тези случаи се спазват нормите на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти по отношение на водената счетоводна отчетност, а за целите на определяне на данъчната основа – разпоредбите на част пета от ЗКПО.
В конкретния случай би могло да се приеме, че признатите за данъчни цели приходи на общината ще се формират от отчетените чрез софтуера постъпления на суми в машините за продажби на билети и зареждане на електронни карти с предплатени билети, доколкото това е в съответствие с нормите на счетоводното законодателство.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар