Отговор на писмено запитване на ==== ЕООД постъпило в Дирекция ОУИ- гр.Варна, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за прис

Изх. № 24-31-116 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване на „====“ ЕООД постъпило в Дирекция „ОУИ“- гр.Варна, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪГЛЯРОВ,
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „ОУИ“- гр.Варна, препратено по компетентност вна НАП с вх.№ ===от 20.03.2007 г., Ви уведомяваме за следното:
С оглед на поставените във Вашето запитване въпроси, свързани с облагането с данък върху добавената стойност на извършвани от „===“ ЕООД специфични доставки на услуги, поради липсата на приложени документи и конкретни данни за действителното съдържание на доставяните услуги, можем да се ангажираме само с принципно становище по прилагането на разпоредбите на ЗДДС, които считаме, че са относими спрямо фактическата обстановка, съдържаща се във Вашето запитване.
Според така изложените от Вас обстоятелства по първия зададен въпрос, „===“ ЕООД е регистрирано по реда на ЗДДС лице, което по поръчка на ====, извършва инспектиране на метални изделия, намиращи се в гр.Радомир, Република България. Целта на това инспектиране е да се установи и документира съответствието на продукта към предварително зададени параметри. За извършената услуга „===“ ЕООД се задължава да издаде сертификат за съответствие на продукта, който се изплаща с куриер до възложителя, като следва да се отбележи, че дружеството не осъществява по-нататъшен контрол върху инспектирания продукт, както и няма информация за реализацията му. Във връзка с извършената услуга на
дружеството „===“ ЕООД издава фактура на възложителя ===
Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.2, т.З, буква „в“ от ЗДДС (Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.) и чл.8, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) мястото на изпълнение на доставка на услуга по оценка, експертиза или работа по движими вещи е мястото, където фактически се извършва услугата. В този смисъл, доставените от „===“ ЕООД услуги с получател === са с място на изпълнение на територията на страната и съответно са облагаеми доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС.
Според посочените във Вашето писмо обстоятелства по втория зададен от Вас въпрос, „===“ ЕООД, в качеството си на данъчно задължено лице, по поръчка на === извършва одит за съответствие на системата за социална сигурност към международния стандарт 8А8000 на дружеството „===“ ООД – гр.Петрич. Одитът се извършва на територията на Република България и е във връзка със социалните и производствени условия на работа на персонала във връзка с продукция, която се произвежда от „===“ ООД и която се продава в търговски вериги във Великобритания. Във връзка с извършения одит „===“ ЕООД се задължава да издаде доклад, който се изпраща с куриер до възложителя, като за извършената услуга дружеството издава фактура на ===
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.З от ЗДДС, когато получателят по доставка на услуга е лице, което е установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, различна от държавата, където е установен доставчика и доставяните услуги са сред изброените в чл.21, ал.З, т.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване. Тъй като от посочените във Вашето запитване обстоятелства е видно, че извършените услуги от „===“ ЕООД с получател ===, попадат сред услугите, изброени в чл.21, ал.З, т.2 от ЗДДС (чл.21, ал.З, т.2, буква „в“ от ЗДДС), същите са място на изпълнение извън територията на Република България и съответно не са облагаеми доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар