подаване на годишна декларация по ЗКПО и справка по чл.57 от ЮДФЛ – съгласно действащите до 31.12.2006г. ЗКПО и ЗОДФЛ.

Изх. № 24-31-115
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: подаване на годишна декларация по ЗКПО и справка по чл.57 от ЮДФЛ – съгласно действащите до 31.12.2006г. ЗКПО и ЗОДФЛ.
Уважаеми господин …………….
В ЦУ на ИА11 е постъпило запитване от …………- гр. Варна, с вх. № 24-31-115 от 20.03.2007г. В запитването са поставени въпроси, свързани с деклариране на данък върху приходите по чл.2в от ЗКПО /отм./ и данни за изплатени доходи по извънтрудови правоотношения по чл.57 от ЗОДФЛ /отм./. във връзка с преструктурирането на РДВР. гр.Варна.
Съгласно компетентността на Изпълнителния директор на НАП. установена в чл.Ю от ЗНАП. изразявам следното становище:
1. По първия, поставен въпрос: основание ли е чл.101, ал.З от 3ДДС, според който при прекратяване на регистрация, регистрираното лице не подава годишна справка-декларация за годината, в която регистрацията му е прекратена, да не подава такава и по ЗКПО за двата отделни периода на регистрация.
Посоченият законов текст от ЗДДС не може да служи за основание за неподаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО. На основание §4 от ПЗР на ЗМВР /в сила от 01.05.2006г./ ОД ..Полиция“- гр.Варна и ..Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр.Варна са правоприемници на активите, пасивите, правата и задълженията на РДВР – гр.Варна.
РДВР гр.Варна, в качеството му на юридическо лице е било данъчно задължено лице за данъка върху приходите по чл.2в от ЗКПО /отм./. Правоприемникът му е длъжен да подаде годишна данъчна декларация за 2006г. на основание чл.51. ал.8 от ЗКПО в срок до 31.03.20071′. Гази декларация следва да обхваща приходите от стопанска дейност за цялата 2()06г.. включително и приходите от стопанска дейност на
прекратеното юридическо лице – РДВР. гр.Варна. В същия смисъл е разяснен въпроса в т.III от издадено задължително указание №244-0-849/25.05.2006г. на Изпълнителния директор на ПАН, което е изпратено до г-н Румен Петков, Министър на вътрешните работи, копие от указанието Ви прилагаме за сведение към настоящото писмо.
Относно данъчното третиране по ЗКПО. Ви обръщаме внимание върху следни те въпроси:
оВ случаите, когато сумата на месечните данъчни основи за календарната
година се различава от годишната данъчна основа, определена по реда на
чл.11а, разликата се посочва като корекция в годишната данъчна декларация
оДанъкът, в резултат на корекцията се внася до 31.03.2007г. в приход на
републиканския бюджет.
оКогато се дължат данъци при източника по реда на чл.34. ат.4. във връзка с чл.12 от ЗК1Ю /отм./ и данъци върху разходите по чл.36, ал.1 и ат.4 от ЗКПО /отм./. бюджетните предприятия са задължени да подадат годишна данъчна декларация, дори да не осъществявали стопанска дейност по смисъла на чл.4, ал.1 от ЗКПО /отм./.
2. По втория, поставен въпрос: следва :ш да се разделя на два периода справката по чл.57 от ЗОДФЛ /отм./ за изплатените доходи на физически лицапреди преобразуването и след това.
Съгласно разпоредбата на чл. 57. ал. 1 от ЗОДФЛ (отм.) всяко предприятие, изплащащо доход на физическо лице през данъчната година, различен от доход от трудови правоотношения и пенсии, е длъжно да представи справка по образец за изплатените доходи в ТД на НАП по седалището си. В конкретния случай, задължението за подаване на справката по чл. 57 от ЗОДФЛ (отм.) е на правоприемникът, а самата справка следва да съдържа информация за всички доходи, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии, изплатени на физически лица през 2006г.. включително за доходите, изплатени от прекратеното юридическо лице РДВР – гр. Варна.
//

Оценете статията

Вашият коментар