Отговор на писмено запитване от ……… ООД, постъпило в Дирекция ОУИ- гр.София, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъ

Изх. № 24-34-604
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване от „………“ ООД, постъпило в Дирекция „ОУИ“- гр.София, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………….,
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „ОУИ“ – гр.София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП, с вх.№ 24-34-604 от …………..2007 г., изразяваме следното становище:
Видно от изложените във Вашето писмо обстоятелства, охранителна фирма „…………“ ООД има сключен договор за охрана на сметището на Община …….., …област, като цената на услугата, която дружеството предоставя на общината не е определена общо с дейностите по поддържане на сметището.
Тъй като Вашето запитване не съдържа данни за лицето, което осъществява дейностите по депониране на отпадъците и експлоатация на депото на Община ………….., както и информация дали част от тези дейности не се извършват от „……….“ ООД, ще изразим само принципно становище по зададения от Вас въпрос.
Съгласно разпоредбата на чл.128 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Трябва да се отбележи, че за да е налице съпътстваща доставка за целите на облагането с данък върху добавената стойност, необходимо е доставчикът и получателят по двете доставки – основната и
1
съпътстващата – да са едни и същи лица, т.е. доставките да бъдат свързани с оглед на субектите, които ги извършват. В този контекст е и изразеното от Дирекция „Данъчна политика“ приСтановище за практическото приложение на Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС (изх.№ 93-04-45/08.03.2007г.), в частта, касаеща дейностите по охрана на депата за отпадъци.
Ето защо, ако „…………“ ООД не извършва доставки на стоки и услуги по Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС, режимът на „обратно начисляване“ на ДДС, при който данъкът се начислява от получателя по доставката, ще бъде неприложим за услугата, която дружеството предоставя на Община Своге по договора за охрана на сметището.
В случай, че дейността по охрана на депото е свързана с осъществявани от „…………….“ ООД дейности по депониране на отпадъците или по експлоатация на депото и при условие, че плащането за двата вида услуги е определено общо, то за дейността „охрана“ ще бъде приложима разпоредбата на чл.128 от ЗДДС (тази дейност ще се счита за съпътстваща доставка към основната доставка по депониране) и за общо договорената услуга по депониране и охрана ще се прилага системата на „обратно начисляване“ на ДДС.
/
/МАР
2
/
1

Оценете статията

Вашият коментар