данъчно третиране на доставка на урегулиран поземлен имот за целите па ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 24-34-607
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране на доставка на урегулиран поземлен имот за целите па ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-607/11.07.20()7г. е изложена следната фактическа обстановка;
===== е съсобственик с физическо лице на реглиран поземлен имот в съотношение 75 процента за дружеството Ви и 25 процента за физическо лице. Дружеството Ви е закупило посоченият имот от физическо лице. което не е било регистрирано по ЗДДС към момента на извършената от него доставка – прехвърляме правото на собственост върху посочения имот.
Въпросът Ви е относно :
Предат) факта, че урегулиран поземлен имот е придобит от дружеството Ви от физическо лице, което към момента на прехвърлянето на правото на собственост не е било регистрирано по 1ДДС какъв е характерът на последващата доставка – прехвърляне на право на сооственост върху този имот, извършена от Вашето дружество?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание ч л. 10. ал. 1. т. К) от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 45. ал. 5. т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при прехвърляне право на собственост върху регулиран поземлен имо! по смисъла па Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са пови е налице облагаема доставка.
Съгласно разпоредбата на чл. 50. т.2 от ЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.
В случай, че във връзка с придобиването на стока или получаването на услуга не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70 О1 ЗДДС /чл. 65. ал.1 от ЗДДС отм./, при последващо разпореждане с гази стока или с резлтатът от получената услчга е приложима разпоредбата на чл.50 от ЗДДС – налице е освободена доставка. 1 ова от своя страна означава, че ч необходимо да са изпълнени едновременно следите условия:
-регистрирано по ЗДДС’ лице да се разпорежда с произведени, заклиепи или придобити
по друг начин от него стоки или с резултата от получена от него услуга:
-за тях на лицето да с начислен данък върху добавената стойност при придобиването
им:
– лицето не е приспаднало този начислен данък върху добавената стойност като данъчен кредит, тъй като но силата ма чл.70 о г ЗДДС същият не е с право на данъчен кредит.
Имайки предвид гореизложеното, описаният от Вас случай не попада в хипотезата на чл. 50. т.2 от ЗДДС. При извършване от Вас на последваща доставка – прехвърляне правото на собственост върхч ч регулирания поземлен имот. Вие в качеството на доставчик следва да начислите данък върхч добавената стойност по реда и условията на ЗДДС’.
//

Оценете статията

Вашият коментар