Отговор на писмено запитване по прилагането на данъчното и осигурителното законодателство.

Изх. №15-00-22
Дата:20.09.2013 год.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4;
КСО, чл. 4, ал. 4;
КСО, чл. 6, ал. 8;
КСО, чл. 127, ал. 1;
ДР на КСО, § 1, ал. 1, т. 5;
ДР на КСО, § 1, т. 9;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 2, ал. 3;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2;
ЗДДФЛ, чл. 28;
ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 50.
ОТНОСНО:Отговор на писмено запитване по прилагането на данъчното и осигурителното законодателство.
В отговор на Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № 15-00-22 / 24.07.2013 г., Ви уведомяваме следното:
Фактическа обстановка:
Във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към не земеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и определяне дали едноличните търговци регистрирани през 2013 г. подали проект през 2013 г. отговарят на условието, да имат приход минимум 50% от земеделска дейност за предходната 2012-та година, като физически лица, са поставени следните въпроси:
Въпроси:
1.Как следва да се осигуряват земеделски производители – физически лица, които извършват само земеделска дейност?
2.Как следва да се осигуряват земеделски производители – физически лица, които освен земеделска дейност имат и друга дейност?
3.Кое приложение попълват с Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – Приложение № 3 или друго?
С оглед изложеното в запитването и в съответствие с относимата нормативна уредба към момента, становището ни по поставените въпроси е, както следва:
По първи и втори въпрос:
?Социално осигуряване:
Съгласно § 1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ “Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители“ са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Регистрацията се извършва по реда на Наредба № 3 от 29 януари 2009 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
Лицата, които осъществяват дейност като регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители на основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
Осигурителните вноски са за сметка на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен за тях със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО).
Съгласно чл. 6, ал. 9 от КСО регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. По смисъла на §1, т. 9 от ДР на КСО “непреработена растителна и животинска продукция е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка и преработка, в резултат на която да са настъпили физикохимични изменения в състава“.
Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато произвеждат преработена растителна и/или животинска продукция определят окончателен размер на месечния осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО – за периода през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация.
Лицата, родени след 31 декември 1959 г. задължително се осигуряват и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са осигурени при условията и по реда на част първа от КСО (чл. 127, ал. 1 от КСО).
Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите когато упражняват дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО.
Редът за осигуряване на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е уреден с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/ (чл. 4, ал. 10 от КСО).
На основание чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ, когато лицата, регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители, едновременно с тази си дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО се осигуряват върху минималния осигурителен доход определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО.
?Здравно осигуряване:
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители /лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО/ се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по без трудово правоотношение, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.
По трети въпрос:
Попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от физически лица, включително еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители, зависи от реда на данъчното им облагане за конкретната календарна година, а именно:
1. С данък върху общата годишна данъчна основа, ако не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ) и не са регистрирани по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) или не са избрали да се облагат по реда предвиден в ЗДДФЛ за едноличните търговци, на основание чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ. В тези случаи, физическите лица, регистрирани като земеделски производители попълват Таблици 1 и 2 от Приложение № 3 на годишната данъчна декларация, като при определянето на облагаемия доход имат право на:
o60% нормативно-признати разходи за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
o40% нормативно-признати разходи за доходи, придобити от дейност по производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност.
2. С данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, ако са еднолични търговци. С този данък се облагат и физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, но са регистрирани по реда на ЗДДС или са избрали да се облагат като еднолични търговци до 31 декември на предходната година (вж. чл. 29а ЗДДФЛ). В тези случаи земеделските производители, включително физически лица, които не са еднолични търговци по смисъла на ТЗ, но попадат в хипотезите на чл. 29а, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ, попълват Приложение № 2 от годишната данъчна декларация и определят облагаемия доход от стопанската си дейност като прилагат правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане относно формирането на данъчната печалба.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/БОЙКО АТАНАСОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *