Отговор на писмено запитване по прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Семейния кодекс (СК).

Изх. №07-00-34
Дата:25.08.2015 год.
ЗМДТ, чл. 14;
СК, чл. 39;
СК, чл. 40.
Относно: Отговор на писмено запитване по прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Семейния кодекс (СК).
Във връзка с Ваше писмо дона НАП с вх. № 07-00-34 от 18.08.2015 г., касаещо прилагането на разпоредбите на ЗМДТ и СК от общинската администрация, моля да имате предвид следното становище:
Видно от изложените във Вашето писмо обстоятелства и приложените документи, след сключване на брачен договор между съпрузи единият от съпрузите е получил като лична собственост имот, който преди сключването на договора е бил в режим на съпружеска имуществена общност (СИО). Съгласно разпоредбите на Семейния кодекс (СК) брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, подлежи на нотариална заверка на съдържанието и подписите, има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър от нотариуса (чл. 39 от СК). Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него, като с договора не могат да се засягат права, придобити от трети лица преди сключването (чл. 40 от СК).
Според текста на приложения към преписката брачен договор, същият има действие от момента на подписването му. В този смисъл, промяната относно собствеността на имота, който до сключването на договора е бил СИО, а в резултат на договора става лична собственост на единия съпруг, следва да бъде отразена от органите на общинската администрация в съответствие с подадената от задълженото лице декларация по чл. 14 от ЗМДТ.
Моля да имате предвид, че въпросите относно валидността на брачните договори са извън функционалните компетентности на НАП по чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ и по същите агенцията не може да се ангажира със становище.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »