отказа за прекратяване на регистрацията в «Пътна полиция» на откраднато превозно средство, за което е изплатено обезщетение от лицензиран застраховател, Ви уведомяваме:

Изх. №08-Б-3
Дата: 20.12.2010 год.
ЗМДТ, чл. 58, ал. 4.
В отговор на въпросите, които поставяте относно отказа за прекратяване на регистрацията в «Пътна полиция» на откраднато превозно средство, за което е изплатено обезщетение от лицензиран застраховател, Ви уведомяваме:
Въпросите относно прекратяване на регистрацията в «Пътна полиция» на откраднато превозно средство, за което е платено обезщетение от лицензиран застраховател, се отнасят до сферата на взаимотношенията «застраховател – Пътна полиция» и са извън компетентността на изпълнителния директор на НАП, ограничаваща се до изготвянето на становища и указания по прилагането на ЗМДТ. Независимо от това обстоятелство, за изясняване на изложения от Вас случай отправихме запитване до Главна дирекция «Охранителна полиция» на МВР с подробно описание и искане за тълкуване на съответните разпоредби от Наредба I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, в отговор на което получихме писмо Изх. № ОВ -15007 от 11.11.2010 г., копие от което прилагаме към настоящото писмо и което се свежда до следното:
Чл. 19, ал. 1 от Наредба І-45 изисква при прекратяване на регистрацията на превозно средство да се представят табелите с регистрационен номер и свидетелството за регистрация. Разпоредбата е императивна, поради което регистрацията не може да бъде прекратена без представяне на свидетелството и отказът за дерегистрация на «Пътна полиция» – …. в случая е основателен.
Според чл. 20 от наредбата регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява след обявяването за издирване по писмено искане на собственика или на лицензиран застраховател, изплатил тотална щета. Разпоредбата съдържа две хипотези – прекратяване по писмено искане на собственика на откраднато ПС, в който случай собственикът представя свидетелството за регистрация и прекратяване по искане на застраховател, изплатил тотална щета. Във втората хипотеза застрахователят иска прекратяване на регистрацията и представя свидетелството за регистрация на ПС /след като е изплатил обезщетение/.
В дискутирания случай не е спазен реда за прекратяване на регистрацията от собственика на откраднатия автомобил преди получаването на обезщетение, в резултат на което следва да се процедира съобразно втората възможност, посочена в чл. 20 от Наредбата, а именно застрахователят, получил свидетелството за регистрация на автомобила и изплатил обезщетение, трябва да подаде искане пред «ПП» за прекратяване на регистрацията му.
Това са разпоредбите, регламентиращи реда за прекратяване на регистрацията на откраднато превозно средство според НаредбаІ-45. В чл. 193, ал. 3 от Кодекса за застраховане се съдържа и друго правило, според което преди изплащане на обезщетение, определено като тотална щета на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, застрахователят трябва да изиска от потребителя на застрахователна услуга доказателство за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство, т.е. редът в този случай/е първо прекратяване на регистрацията на ПС в «Пътна полиция» по искане на собственика и след това изплащане на обезщетение от застрахователя.
Приложение: съгласно текста.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

1/5

Вашият коментар