отменен акт за прихващане и възстановяване (АПВ), с който са прихванати суми в полза на публични взискатели

Изх. № 24-03-439
Дата:28.07.2016 год.
ДОПК, чл. 171, ал. 2;
Закон за публичните финанси, чл. 42.
ОТНОСНО: отменен акт за прихващане и възстановяване (АПВ), с който са прихванати суми в полза на публични взискатели
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП е изложена следната фактическа обстановка:
С АПВ от надвнесен данък на задължено лице са прихванати задължения съгласно приложена служебна бележка от публичен изпълнител, в резултат на което по сметка на Висшия съдебен съвет (ВСС) е преведена сума по издаден изпълнителен лист в полза на окръжен съд. С решение на директора на Дирекция ОДОП е отменен и преписката е върната за възлагане на нова проверка. В хода на производството по обжалване е установено, че по отношение на задълженията, прихванати с акта, е изтекла абсолютната десетгодишна погасителна давност по смисъла на чл. 171, ал. 2 от ДОПК, преди задължението да бъде прихванато с отменения АПВ.
Във връзка с отменителното решение на директора на Дирекция ОДОП и предвид обстоятелството, че бюджетът на съдебната власт не е част от републиканския (централния) бюджет, до ВСС е отправено искане за връщане на прихванатата с отменения АПВ сума по изпълнителния лист по сметка на териториалната дирекция на НАП. В ТД на НАП е получен отговор от ВСС, с който Агенцията е уведомена, че няма основание за връщане на сумата.
Установеният при повторната проверка надвнесен данък е възстановен на задълженото лице. Поискано е становище по така възникналия казус с оглед недопускане ощетяване на републиканския (централния) бюджет.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
С ДВ бр. 15 от 15 февруари 2013 г. е обнародван Законът за публичните финанси (ЗПФ), който е влязъл в сила от 01.01.2014 г. Видно от същия закон, бюджетите в Република България са държавен бюджет и общински бюджет. Съгласно чл. 42 от Закона за публичните финанси в държавния бюджет се включват централният бюджет, самостоятелните бюджети на Народното събрание и на съдебната власт, бюджетите на органите на изпълнителната власт, на другите държавни органи и на бюджетните организации извън тези по ал. 2. Считам, че сумата, преведена на взискателя – Висшия съдебен съвет въз основа на отменения АПВ, следва да бъде приспадната от следващ превод на суми към същия взискател по предвидения за това ред, за което взискателят да бъде уведомен писмено.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »