относно данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на преобразуване на търговско дружество по чл.264н от Търговския закон (ТЗ).

Изх. №24-34-56
Дата:12.04.2012 год.
ЗКПО, чл. 116
Относно: относно данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на преобразуване на търговско дружество по чл.264н от Търговския закон (ТЗ).
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-56/26.03.2012 г., поставяте въпрос относно данъчното третиране по реда на ЗКПО на преобразуване на търговско дружество по чл.264н от ТЗ при наличие на следната фактическа обстановка:
На 24.01.2012 г. в Търговския регистър /ТР/ е вписано преобразуване по чл.264н от ТЗ чрез промяна на правната форма на „Б…Ф…С…” ЕООД, с ЕИК ….. в „Б…Ф…С…”ЕАД, с ЕИК ……., както и заличаване на преобразуващото се еднолично дружество с ограничена отговорност.
Във връзка с това са поставени следните въпроси:
1. Следва ли правоприемащото дружество да подаде данъчна декларация съгласно чл. 117 от ЗКПОили в случая е приложим чл. 116 от ЗКПО?
2. Кой образец на декларацията следва да се подаде?
3. Кой е данъчният период, за който новоучреденото дружество следва да подаде годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г. – календараната година или за периода от 24.01.2012 г. до 31.12.2012 г.?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:   
По 1-ви и 2-ри въпроси от запитването:
Данъчното третиране при преобразуване на дружества е уредено в глава деветнадесета от част втора на ЗКПО. Извън обхвата на посочения данъчен режим са случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по чл. 264 от ТЗ, предвид разпоредбите на чл. 116, чл. 118, ал. 2, чл. 119, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ЗКПО.
Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗКПО членове 115 и 117не се прилагат в случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по чл. 264 от ТЗ.
Промяната на правната форма на търговското дружество е един от способите за преобразуване, който е регламентиран в раздел ІІІ на глава шестнадесета от ТЗ.
Съгласно чл. 264 от ТЗ търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация. Едновременно с промяната на правната форма не могат да се приемат нови съдружници или акционери.
Цитираната разпоредба има материално правен характер, тъй като създава правната възможност за преобразуване чрез промяна на правната форма.
Разпоредбите от чл. 264а до чл. 264н от ТЗ регламентират само процедурата за преобразуване.
Предвид гореизложеното, въпреки че чл. 116 от ЗКПО препраща само към чл. 264 от ТЗ, приложното му поле обхваща всяка от хипотезите, разгледани в разпоредбите на чл.264а до чл. 264н от ТЗ.
Следователно, когато се извършва промяна на правната форма на еднолично търговско дружество по реда на чл. 264н от ТЗ, за данъчни цели се прилага чл. 116 от ЗКПО, където е постановено, че членове 115 от с.з „Данъчно облагане за последния данъчен период” и 117 от с.з. „Деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период” не се прилагат в случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по чл. 264 от ТЗ.
По 3-ти въпрос от запитването:
Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗКПО новоучреденото дружество поема всички задължения за определяне на данъчния финансов резултат и внасянето на дължимия корпоративен данък за цялата година на преобразуването. Алинея 2 на чл. 116 постановява, че за данъчни цели всички права и задължения, произтичащи от действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и предходни периоди, включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени от новоучреденото дружество.
В конкретния случай новоучреденото еднолично акционерно дружество следва да подаде годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО във връзка с чл. 116, ал. 1 от с.з. за календарната 2012 г., в срок до 31 март на следващата година.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ДОПК, чл.129

2_1938-1/21.07.2008г.ДОПК, чл.129Във Ваш Протокол за писмено запитване № , постъпил в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”и заведен с вх. №., е изложена следната фактическа

здравно осигуряване на лице, работещо по втори трудов договор на непълно работно време – 1 час, за дните във временна неработоспособност

3 _ 2322/20.10.2014 г.ЗЗОчл.40, ал.1, т.5Относно:здравно осигуряване на лице, работещо по втори трудов договор на непълно работно време – 1 час, за дните във временна