относно прилагането на чл. 14, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Изх. № 08-П-22
Дата: 20.09.2019 год.
ЗМДТ, чл. 14, ал. 6

ОТНОСНО: относно прилагането на чл. 14, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. №08-П-22 от 28.06.2019 г., в което поставяте следните въпроси по прилагането на разпоредби от ЗМДТ, които бяха изменени и допълнени със Закона за корпоративното подоходно облагане, обн. ДВ бр. 115 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.:
1. Би ли могла разпоредбата на чл. 14, ал. 6 ЗМДТ, която се отнася до недвижими имоти, да се прилага по аналогия и за наследените моторни превозни средства и общинските служители да образуват за тях служебни партиди на името на наследниците?
2. В случай че за наследените превозни средства не следва да се образуват служебно партиди на наследниците, трябва ли партидите на наследодателите да бъдат закривани и облагането им да бъде преустановено или не?
3. Ако партидите следва да си останат на името на наследодателя, в случай че наследниците не заплащат дължимите по тях данъчни задължения, от кого и по какъв ред следва да се събират дължимите суми, след като не може да се образува изпълнително дело срещу починало лице?
4. В случай, че партидите на моторни превозни средства следва да бъдат закрити, ако например партидата на наследодателя е закрита в началото на годината, а наследниците сменят талона на автомобила на свое име в края на годината, и междувременно МПС се използва и за него се дължи данък, трябва ли за съответния промеждутък от време да се начисли данъка на наследниците и на какво основание, след като информацията се въвежда автоматизирано от КАТ и данък ще бъде начислен занапред?
В отговор на поставения въпрос и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
1. В чл. 14, ал. 6 от закона е установено задължение за подаване на декларация за целите на облагането с данък върху недвижимите имоти при придобиване на недвижими имоти по наследство. Декларацията се подава в шестмесечния срок по чл. 32, а ако след изтичане на срока такава не е подадена, компетентният служител образува служебно партида на имота.
Общият ред за формиране на задължения при неподадена данъчна декларация е разписан в чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и това става с акт, издаден на основание на тази разпоредба. С чл. 14, ал. 6 ЗМДТ законодателят е предвидил специална процесуална разпоредба относно формиране на задължения за данък върху недвижимите имоти, поради което приложим е специалният ред.
Разпоредбата би могла да се прилага по аналогия и за превозните средства, тъй като способът на придобиване е еднакъв /универсално правоприемство/ и в двата случая се отнася до годишни задължения върху вещи. В чл. 54, ал. 3 и ал. 4а на раздел ІV „Данък върху превозните средства“, глава втора, също е предвидено при придобиване на превозни средства по наследство да се подава декларация по чл. 54, ал. 4 от наследниците в шестмесечния срок по чл. 32, т.е. в шестмесечен срок от откриване на наследството. Преди изтичане на срока бихте могли да поканите наследниците  да подадат декларация. Ако в този срок декларация не е подадена и е извършена проверка дали не е налице отказ от наследство от наследниците, би следвало служебно да се образуват партиди на превозните средства, принадлежали на починалото лице, на името на наследниците по закон, аналогично на чл. 14, ал. 6, от месеца, следващ месеца на смъртта на лицето.
2. Партидите на починали лица следва да бъдат закривани от месеца, следващ месеца на смъртта им, независимо дали има наследници и дали са образувани партиди на наследниците. Къде и как ще бъдат съхранявани задълженията на наследодателя, ако има такива, е въпрос от оперативен порядък. Принципно задълженията се съхраняват в данъчната сметка на лицата /чл. 87, ал. 1 ДОПК/. Сметката се води и след прекратяване на регистрацията на лицата и се приключва след погасяването на всички задължения, отразени в нея. Информацията от нея се архивира и се съхранява по определен начин. Както бе обяснено по-горе партиди на превозни средства на името на наследниците могат да бъдат разкривани служебно след изтичане на шестмесечния за подаване на декларация.
3. Обект на наследяване са имуществените права и задължения на починалото лице към момента на смъртта му, които преминават върху определените по закон или завещание лица в съотношение /идеални части/, също дефинирано от закона. Задълженията като част от наследственото имущество преминават върху наследниците в същото съотношение. Отговорност за задълженията на наследодателя за недвижими имоти и превозни средства за периоди до момента на смъртта му носят наследниците, които са приели наследството изрично или мълчаливо. Актове за такива задължения се съставят на наследниците, като се отбелязва обстоятелството, че облагането се отнася за задължения на наследодателя. Задълженията върху недвижими имоти и превозни средства след смъртта на наследодателя се формират на наследниците вече в качеството им на собственици и съответно актовете и изпълнители дела се образуват на тяхно име.
4. Моментът на придобиване на имущества по наследство е момента на откриване на наследството, т.е. на смъртта на наследодателя /чл. 1 от Закона за наследството/. Без значение за придобиването и данъчното облагане по ЗМДТ е обстоятелството дали свидетелството за регистрация на автомобила е променено или не, т.е. дали автомобилът е регистриран в Пътна полиция на името на наследниците. Задължението за промяна на регистрацията в Пътна полиция не е елемент от фактическия състав на придобиването по наследство. Задължениe за данък се начислява на наследниците от месеца, следващ месеца на откриване на наследството, ако, разбира се, не е налице отказ от наследство.

5/5

Вашият коментар