отпечатване на превозните документи за безплатен пътнически превоз по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Изх. № ЕП-04-19-451
Дата: 27.01.2021 год.
ЗАвП, чл. 39, ал. 1;
ЗАвП, чл. 39, ал. 2, буква „ж“;
ЗАвП, чл. 39, ал. 3;
Наредба № Н-18/2006 год., чл. 32;

ОТНОСНО: отпечатване на превозните документи за безплатен пътнически превоз по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Във връзка с Ваши писма, заведени с вх. № ЕП-04-19-451 от 08.10.2020 г. и от 17.06.2020 г., съдържащи въпроси, свързани с издаването на карти за безплатен пътнически превоз на определени категории пътници по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), Ви уведомявам следното:

Правната уредба, касаеща превоза на пътници по градски, междуселищни и международни линии, както и документирането, отчитането и издаването на превозни документи е регламентирана в Закона за автомобилните превози (ЗАвП), Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.) и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК).
Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ЗАвП за превози на пътниците се използват превозни документи:
1. билети, издадени по реда на Наредба № Н-18/2006 г. от:
а) електронни касови апарати с фискална памет (ЕКФП);
б) фискални принтери (ФПр);
в) фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, като билетът се издава на хартиен носител;
г) интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД);
2. билети, издадени по реда на НУРОКЦК;
3. електронни билети;
4. карти и абонаментни карти на хартиен носител, издадени по реда на наредбата по чл. 24д, ал. 1, т. 2 от ЗАвП (Наредба № Н-18/2006 г.);
5. карти и абонаментни карти на електронен носител.
Видно от горецитираната разпоредба, нормативното изискване е превозните документи – билети, когато са издадени по реда на Наредба № Н-18/2006 г., да бъдат от фискални устройства или от интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност. В съответствие с изискването на чл. 39, ал. 3 от ЗАвП, а именно превозната цена на билети, карти и абонаментни карти на хартиен носител, издавани по реда на НУРОКЦК, трябва да бъде трайно вписан при отпечатването реквизит, а на издаваните по реда на Наредба № Н-18/2006 г. превозната цена се отпечатва заедно с отпечатване на документа.
Когато превозният документ се издава по реда на Наредба № Н-18/2006 г. за превози по междуселищни линии, разпоредбата на чл. 39, ал. 2, б. „ж“ от ЗАвП изисква същият да съдържа отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт. В тази връзка при издаване на превозен документ се прилага разпоредбата на чл. 32 от Наредба № Н-18/2006 г., като при продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията във ФУ/ИАСУТД се извършва по обявената цена, след което се извършва операция „процентна или стойностна отстъпка или надбавка“.
В случай че билетите, картите и абонаментните карти са издадени по реда на НУРОКЦК, в териториалните дирекции на Национална агенция за приходите ценните книжа се заявяват, получават, завеждат, разпределят, раздават, съхраняват и отчитат от материално отговорно лице. Министерство на финансите, отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа“ снабдява НАП с ценни книжа на основание представени заявки. Заявяването на билети е на основание годишна план-заявка за необходимостта от билети на задължените лица, т.е. заявяват се за ползване през предходната година.
С оглед изложеното във функционалната компетентност на Национална агенция за приходите е да осъществява контрол върху издадените превозни документи по реда на Наредба № Н-18/2006 г. и върху предоставените от МФ по предварителна заявка ценни книжа.
Във връзка с въпроса следва ли за превозните документи на хартиен носител, без трайно вписана номинална стойност (за безплатно пътуване) да се прилага общият ред, предвиден в ЗАвП, а именно да се отпечатват под финансов контрол, т.е. да се отпечатват като ценни книжа, считам, че същите е възможно да продължат да се отпечатват по реда на НУРОКЦК, с оглед сигурност на превозния документ и осъществяване на контрол. По отношение на задължителния реквизит номинална стойност, следва да се има предвид, че ако се отпечатват по реда на НУРОКЦК същият е задължителен. Доколко отпечатания документ може да бъде с нулева стойност е извън компетентността на НАП. Когато издателят на документите за превоз не ги отпечатва под финансов контрол, то същите могат да се издават по друг начин, регламентиран в ЗАвП.

Що се касае до втория въпрос, а именно необходима ли е за целите на контрола и фискалната политика информацията за броя отпечатани, а не издадени, безплатни превозни документи (информацията, с която разполага МФ при отпечатване под финансов контрол на въпросните безплатни документи), считам, че ако превозните документи продължат да се отпечатват по реда на НУРОКЦК, е необходимо да се създаде възможност за обвръзка/проследимост между броя отпечатани и броя издадени (предоставени за ползване) безплатни превозни документи.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар