Относно прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква а” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-34-99
Дата: 27.07.2011 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а”
ОТНОСНО: Относно прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
По повод Ваша молба, постъпила в Дирекция „ОУИ” – гр. …, препратена по компетентност и заведена вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-99 от 15.04.2011 г., Ви уведомявам следното:
Според описаните в молбата Ви факти, през 2010 г. сте извършили продажба на собствен недвижим имот (къща). В тази връзка поставяте въпроса коя е датата на придобиване на имота във връзка с прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗДДФЛ, като се има предвид, че въпросната къща е новопостроена и теренът, върху който е изградена, също е Ваша собственост. Предвид неуточнената фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище:
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), не подлежат на облагане доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
?един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
?до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
Видно от цитираната разпоредба, за целите на данъчния закон, следва да се прави разлика между понятията „недвижим жилищен имот” и „недвижим имот”. Предвид нормата на § 1, т. 51 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, „недвижим жилищен имот” във връзка с прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 1 е недвижим имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди.
Понятието „дата на придобиване” няма собствена дефиниция в ЗДДФЛ или в друг данъчен закон. Предвид разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Закона за нормативните актове, разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.
В разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗДДФЛ законодателят е указал, че доходът от продажбата/замяната на „един недвижим жилищен имот” е необлагаем само ако между датата на придобиването на този жилищен имот и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години. Предвид на това, изискването имотът да служи за задоволяване на жилищни нужди трябва да е било изпълнено в рамките на поне три години преди продажбата му. В този смисъл за дата на придобиване на недвижимия жилищен имот (новопостроената къща) в конкретния случай следва да се приеме датата на въвеждането му в експлоатация, съобразно действащото законодателство, тъй като от тази дата се счита, че той може да служи за задоволяване на жилищни нужди.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

облагане на доход от наем, получен срещу отдаване на общи части от етажна собственост.

Изх. № 24-32-93Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: облагане на доход от наем, получен срещу отдаване на общи части от етажна собственост.По повод Ваше писмено запитване

Прилагането на чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, изплатени през 2012 г. и подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ при разпределение на дивиден

Относно: Прилагането на чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, изплатени през 2012 г. и подаване на декларация

Писмо с Изх. № 53-00-122; 23.10.2020 г

Изх. № 53-00-12223.10.2020 г Чл. 62, ал. 2 от ЗДДСЧл. 65а от ЗДДСЧл. 111а от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Извършва се сделка

Данъчно третиране на доставки на услуги при работа по движима вещ, извършени на територията на друга държава – членка по смисъла на ЗДДС

Изх. № 24-33-56Дата: 16.05.2008 год.ЗДДС, чл. 21, ал.2, т. 3, буква „в”ОТНОСНО:Данъчно третиране на доставки на услуги при работа по движима вещ, извършени на територията

aabed