Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец

ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 11;
ЗКПО, чл. 54;
ЗКПО, чл. 60, ал. 2;
ЗКПО, чл. 66.
            Относно: Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец
По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОУИ – гр. …., препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-66/19.04.2012 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложената В запитването Ви фактическа обстановка притежавате апартамент, закупен за офис на името на ЕТ „……..”. Посочили сте, че поради липса на дейност имате намерение да заличите едноличния търговец от търговския регистър. В тази връзка, желаете разяснение относно данъчното третиране на апартамента при заличаването на едноличния търговец, а именно какво е преобразуването му с балансовата стойност, подлежи ли на облагане и по кой ред?
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец със заличаване, облагаемият доход е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието (чл. 33, ал. 11 ЗДДФЛ).
Видно от цитираните разпоредби, специален ред за облагане на едноличния търговец при заличаването му е предвиден само при прехвърляне на предприятието чрез сделка по реда на чл. 15 от Търговския закон (ТЗ). При заличаването на търговеца от търговския регистър поради прекратяване на дейността му, без да е извършена сделка по чл. 15 от ТЗ, ЗДДФЛ не предвижда данъчно третиране, различно от регламентираното в общите разпоредби на закона по отношение на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. Следователно, за годината на заличаване на едноличния търговец, облагаемият доход следва да се определи за периода от началото на годината до датата на заличаването на търговеца от търговския регистър, като счетоводният финансов резултат се преобразува по общия ред на ЗКПО. Предвид разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ, към момента на заличаване на предприятието на ЕТ балансовата стойност на дълготрайния материален актив не подлежи на данъчно облагане.
Относно отписването на актива от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличния търговец следва да имате предвид становището на Дирекция „Данъчна политика” при Министерството на финансите, изразено по повод Вашето запитване, в писмо изх. № 16-12-171/19.06.2012 г., копие от което Ви изпращам. Доколкото в цитираното писмо е изразено становище, че активът се отписва за счетоводни цели от патримониума на предприятието на ЕТ, това води до отписване както от счетоводния амортизационен план, така и от данъчния амортизационен план съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗКПО. Поради това при определяне на данъчния финансов резултат за периода от началото на годината до датата на заличаването на търговеца от търговския регистър, счетоводният финансов резултат се преобразува съгласно:
–          чл. 54 от ЗКПО – увеличава се със счетоводните разходи за амортизации и се намалява с годишните данъчни амортизации за годината на отписването;
–          чл. 66 от ЗКПО – увеличава се със счетоводната балансова стойност и се намалява с данъчната стойност на актива.