Отписване от ДАПл на актив (автомобил) поради кражба и данъчно третиране на ползвания данъчен кредит преди настъпване на кражбата

Изх. № 24-32-320……………..
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: Отписване от ДАПл на актив (автомобил) поради кражба и данъчно третиране на ползвания данъчен кредит преди настъпване на кражбата
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………..,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. …………. и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-320/31.10.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Според изложеното в запитването търговецът е закупил автомобил по договор за финансов лизинг през м. ноември 2006г. През м.февруари 2007г. автомобилът е откраднат. След уведомяване на органите на МВР е започнала процедура по издирването му. През това време търговецът продължава да внася ежемесечно лизинговите вноски съгласно сключения договор с лизингодателя и ползва данъчен кредит по съответните фактури, последната от които е през м. септември 2007г. Процедурата по издирване на автомобила, който не е намерен, е прекратена с постановление. Във връзка с описаната фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Какъв е реда за отписване на автомобила от активите на фирмата и какви са документите от лизингодателя и застрахователя, които се изискват за това?
2.Как стои въпроса с амортизациите, които са начислени за 2006г. и 2007г.?
3.Признавали се начисления ДДС запериода 11.2006г. – 09.2007г, по
лизинговите вноски съгласно издадените фактури?
При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище: По прилагането на ЗКПО:
Случаите на отписване на активи от Данъчния амортизационен план (ДАПл) са регламентирани в чл.60 от ЗКПО. Съгласно ал.2 на същата разпоредба, когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се
отписва от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели. Видно от цитираната разпоредба отписването на откраднатия автомобил от ДАПл е в пряка зависимост от счетоводното отписване на актива от баланса на предприятието. В началото на месеца, през който съгласно счетоводното законодателство са налице основания за отписване на актива от счетоводния амротизационен план, той следва да бъде отписан и от ДАПл.
Кражбата е инкриминирано деяние, изразяваща се в тайно присвояване на чуждо имущество. За целите на данъчното облагане кражбите са приравнени и включени в категорията “липси“. Предвид на това е приложима разпоредбата на чл.28, ал. 1 от ЗКПО, според която не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни, с изключение на произтичащите от непреодолима сила. Конкретният случай не е в хипотезата на предвиденото в закона изключение, тъй като в българското търговско и данъчно законодателство кражбата не се третира като непреодолима сила. Това обуславя заключението, че при формиране на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат следва да бъде увеличен по реда на чл.28, ал.1 от ЗКПО с разходите, отчетени по повод отписването на откраднатия автомобил, които представляват данъчна постоянна разлика.
От предоставения договор за финансов лизинг е видно, че автомобилът е застрахован и кражбата е от рисковете, предмет на сключената застраховка. Съгласно чл.22, ал.2 от договора застрахователното обезщетение при кражба се изплаща на лизингодателя. От същото се покриват задълженията на лизингополучателя по договора до настъпване на застрахователното събитие и сбора от дължимите бъдещи лизингови вноски, намалени с лихвата за оставащия период от лизинговия договор. Във връзка с това следва да се има предвид нормата на чл.29 от ЗКПО, съгласно която не се признават за данъчни цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл.28 от закона. Това означава, че с приходите, получени като обезщетение от застраховката, следва да се намали счетоводният финансов резултат на основание чл.29 от ЗКПО до размера на непризнатите разходи, с които е извършено увеличение по реда на чл.28, ал.1 от същия закон. За данъчни цели ще бъде признат приход в размер на превишението (ако е налице такова) от полученото застрахователно обезщетение и отчетените разходи при отписване на актива.
Липсва законово основание начислените и признати за 2006г. данъчни амортизации да бъдат коригирани. Начислените в ДАПл амортизации за 2007г. до момента на възникване на основанието за отписване на актива също следва да бъдат признати за данъчни цели.
По прилагането на ЗДДС:
Редът и условията за ползване на данъчен кредит са регламентирани в Глава седма от ЗДДС. Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са изброени в разпоредбата на чл. 70 от закона.
Видно от приложения договор, лизингов обект по същия е автомобил марка ……., модел …….. След проведен допълнителен разговор се установи, че автомобилът е с брой места 6+1. Следователно, същият не попада в ограниченията на чл. 70, ал.1, т. 4 от ЗДДС и за ЕТ „…….“ ще е налице право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона – чл. 71, т. 1 във връзка с чл. 68 от ЗДДС до момента на възникване на основанието за отписване на актива.
На основание чл. 79, ал. З от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени или придобити от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекциите, съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗДДС, се извършват в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка – декларацията за този данъчен период.
За стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, лицето дължи данък в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС.
Съгласно чл. 80 от ЗДДС, корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила или от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина; брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт и брак на дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.
Настоящият случай не попада в изключенията на чл. 80 от закона. При установена кражба на автомобил, предоставен по договор за финансов лизинг, за който са изплатени част от вноските и е приспаднат данъчен кредит, лизингополучателят при установяване на липсата на актива /възникване на основание за отписването му по счетоводното законодателство/, трябва да извърши корекция на ползвания данъчен кредит по формулата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
М. МУРГИНА’

Оценете статията

Вашият коментар