отразяване на протокол по чл. 81, ал. 1, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), издаден в случаите по чл. 6, ал. 4, т. 4 от Закона за данък върху добаве

Изх. № М-94-А-141
Дата:22.05.2017 год.
ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 4;
ППЗДДС, чл. 81, ал. 1, т. 7;
ППЗДДС, чл. 113б;
ППЗДДС, Приложение № 10;
ППЗДДС, Приложение № 12.
ОТНОСНО: отразяване на протокол по чл. 81, ал. 1, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), издаден в случаите по чл. 6, ал. 4, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от регистрирано по закона лице, предоставило безвъзмездно хранителни стоки
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………… г., относно отразяване на протокол по чл. 81, ал. 1, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), издаден в случаите по чл. 6, ал. 4, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от регистрирано по закона лице, предоставило безвъзмездно хранителни стоки, сте поставили въпрос в кое от полетата с код 02-11, 02-12, 02-13, 02-14, 02-15, 02-16, 02-26, освен в поле с код 02-10 от структурата на файла за дневник за продажби от Приложение № 12 на ППЗДДС, следва да бъде записана сумата по протокола.
Предвид така поставения въпрос и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Доколкото според приложение № 12 на ППЗДДС “Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител” сумата, посочена в поле с код 02-10 от файл PRODAGBI.TXT, който е с наименование “Общ размер на данъчните основи за облагане с данъка върху добавената стойност”, трябва да е сума на полета с код 02-11, 02-12, 02-13, 02-14, 02-15, 02-16, 02-26, данъчната основа на издадения протокол по чл. 81, ал. 1, т. 7 от ППЗДДС следва да се посочи и в поле с код 02-11 “Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20 %, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната”.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

23-22-1097 06.06.2013 г.ЧЛ.18 ОТ ЗДДФЛВ дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. №…… относноприлагането на разпоредбите на Закона

Отговор на писмено запитване постъпило в …………, касаещо прилагането на Закона за данъците върху доходите па физическите лица (Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., в сила от 01.01.2007 г.).

ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване постъпило в …………, касаещо прилагането на Закона за данъците върху доходите па физическите лица (Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември

прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № М-24-36-39Дата: 27.11.2019 год.Наредба №Н-18, чл. 3, ал. 1;Наредба №Н-18, чл. 4, т. 11. ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с

данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_1918/18.12.2019 г. ЗКПО, чл. 189б, ал. 1, т. 1;ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1;ЗКПО, чл. 166 – чл. 173; ЗКПО, § 1, т. 60