Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-26-П-68
Дата: 12. 06. 2014 год.
ЗДДС, чл. 31, т. 6;
ЗДДС, чл. 36а;
ЗДДС, чл. 37, ал. 2;
ЗДДС, чл. 55, ал. 1;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1;
ЗДДС, чл. 116, ал. 1;
ЗДДС, чл. 117, ал. 2;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 26;
ППЗДДС, чл. 39, ал.1.
Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-П-68/20.02.2014 г., е изложено следното:
„…………………….“ ЕАД е дружество, което извършва товаро-разтоварни операции и складови услуги на река Дунав по приемането на стоки, идващи на територията на страната, както от Европейския съюз, така и от трети страни.
Поставени са следните въпроси:
1.Приложим ли е чл. 36а от ЗДДС по отношение на доставките на товаро-разтоварни услуги, свързани с внос?
2.Приложим ли е чл. 36а от ЗДДС, съответно чл. 36а от ППЗДДС по отношение на доставките на складови услуги, свързани с внос?
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
По отношение на доставките на товаро-разтоварни услуги с място на изпълнение на територията на страната, свързани с внос, за които данъкът е дължим от доставчика на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС и е приложим чл. 31, т. 6 от ЗДДС, следва да се има предвид следното:
Съгласно чл. 31, т. 6, б. „а“ от ЗДДС облагаема с нулева ставка е доставката на услуги, свързани с транспортната обработка на пътници или стоки, включително на транспортни контейнери, превозвани с плавателни съдове, използвани за превоз на стоки или пътници, за търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море, с изключение на плавателни съдове, използвани за спортни и развлекателни цели или за лични нужди. Според дефиницията дадена в т. 26 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДДС „транспортна обработка на стоки“ са услугите по разтоварване, натоварване, претоварване, подреждане и укрепване на стоката, предоставяне на контейнери, както и други услуги, предоставяни пряко във връзка с транспорта. За доказване на доставките по чл. 31 от закона доставчикът, следва да разполага с документите, посочени в чл. 30 от ППЗДДС.
За посочените във Вашето запитване доставки на товаро-разтоварниуслуги, за които се прилагат разпоредбите по чл. 31, т. 6 от ЗДДС и по които получател е лицето, на чието име е оформен вносът, чл. 36а от закона не се прилага, независимо че на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДС, с данъчната основа на тези доставки е увеличена данъчната основа при вноса. 
Следва да имате предвид, че разпоредбата на чл. 31, т. 6 от ЗДДС се прилага само ако са налице условията, посочени в разпоредбата, и лицето разполага с документите за доказване на доставката.
По отношение на доставките на товаро-разтоварни услуги с място на изпълнение на територията на страната, свързани с внос, за които не е приложим чл. 31, т. 6 от ЗДДС и данъкът е дължим от доставчика на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, и за доставките на складови услуги, следва да се има предвид следното:
В случаите, когато разпоредбата на чл. 31, т. 6 от ЗДДС не е приложима за доставките на товаро-разтоварниуслуги, по които получател е лицето, на чието име е оформен вноса и с данъчната основа на тези доставки, на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДС, е увеличена данъчната основа при вноса, то за същите е приложима разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС. Съгласно чл. 36а от ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г. облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55.
В случаите, когато за доставките на складови услуги данъкът е дължим от доставчика на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС и получател по същите е лицето, на чието име е оформен вносът, и с данъчната им основа, на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДС, е увеличена данъчната основа при вноса, то за тези доставки е приложима разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС.
Доставчикът на свързана с внос услуга, който е приложил нулева ставка на данъка на основание чл. 36а от ЗДДС преди вносът да е осъществен и до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, не се е снабдил с документите по чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС, трябва да приложи разпоредбите начл. 37, ал. 2 от ЗДДС.
Съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 39, ал. 1 от ПП3ДДС в случай, че доставчикът не се снабди с посочените по-горе документи до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. Данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Протоколът се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем. Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата чрез анулиране на протокола, като за анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
В случай, че доставкатанеправилно е документирана като облагаема с нулева ставка с приложение на чл. 36а от ЗДДС, а данъчната основа на вноса не е била увеличена с данъчната основа на свързаните с вноса услуги, налице е основание за приложение на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС – фактурата следва да се анулира и да се издаде нова с начислен данък, предвид обстоятелството, че съгласно ал. 2 от същия законов текст за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.
В случай, когато законът изисква издаване на протокол за начисляването на данъка, а лицето е приложило чл. 116, ал. 1 от ЗДДС, като е анулирало издадената с нулева ставка фактура и е издало нова с начислен данък, действията му следва да се приемат за правомерни, предвид обстоятелството, че с такова документиране е осигурено приложението на принципа за неутралност на данъка. С оглед изложеното,следва да се приеме като законосъобразен всеки от двата способа за начисляване на данъка, приложен от страните съобразно фактическото им правоотношение, с който е отстранен рискът от данъчни загуби.
Относно приложението на чл. 36а и чл. 55, ал. 1 от ЗДДС, следва да имате предвид изложеното в становища нас Изх. № 16-05-17/24.01.2014 г., Изх. № 62-00-9/08.04.2014 г. и Изх. № 15-00-5/08.04.2014 г., които са публикувани в интернет на страницата на НАП (www.nap.bg).
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.21, aл. 3, т. 2, буква в

5 131/11.07.2008г.ЗДДС,чл.21,ал.3,т.2,б.”в”Във връзка с постъпило писмено запитване вх. №. по описа на Дирекция”ОУИ” – София Ви уведомяваме: Описана фактическа обстановка: Упражнявам свободна професия – консултант от

ЗДДС, чл.69

5 20-00-368/30.11.2012 г.ДДС, чл. 69Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Основната дейност на дружеството е търговия с отоплителна и вентилационна техника. Дружеството възнамерява да

производство по реда на чл. 128 – чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за прихващане на задължения на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност

Изх. № М-24-37-54Дата: 19.12.2019 год. ДОПК, чл. 128, ал. 1; ДОПК, чл. 129, ал. 1; ЗЗД, чл. 103; ЗЗД, чл. 105; ТЗ, чл. 645. ОТНОСНО: