отразяване в отчетните регистри и справката — декларация по ЗДДС на доставки с място на изпълнение извън територията на страната, съгласно чл. 79, ал.2 от ППЗДДС

Изх. №24-31-131
Дата: 01.04.2008 год.
Относно: отразяване в отчетните регистри и справката — декларация по ЗДДС на доставки с място на изпълнение извън територията на страната, съгласно чл. 79, ал.2 от ППЗДДС
По повод Ваше писмено запитване с вх. № 24-31-131/ 30.03.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
Видно от запитването въпросът поставен в него се свежда до отразяването в дневника за продажби и справката декларация на извършваните от дружеството транспортни и спедиторски услуги, чието място на изпълнение е извън територията на страната.
На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, като съгласно чл.79, ал.2, изр. първо от ППЗДДС фактура/ известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък.
Предвид разпоредбата на чл.114, ал.1, т. 12 от ЗДДС във връзка с чл.79, ал.2 изр. второ от ППЗДДС във фактурата задължително следва да се впише правното основание, въз основа на което данък не се начислява. В конкретния случай като основание следва да бъде записан чл.21, ал.2, т.2 от ЗДДС, тъй като според него се определя мястото на изпълнение на доставката.
Що се отнася до включването на фактурата в дневника за продажби и справката декларация, същата следва да намери отражение в колона 23, съответно клетка 18 – “данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2, включително данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка”.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »