възможността за прилагане преотстъпването на данъка по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ в конкретния случай. С оглед на това, изразявам следното принципно становище:

Изх. №24-31-138
Дата:30.05.2011 год.
ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6.
ОТНОСНО: Прилагането на чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОУИ – …, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 24-31-138/29.12.2010 г., изразявам следното становище:
Според изложената в писмото Ви фактическа ситуация сте регистриран като земеделски производител и дейността на фирмата Ви е отглеждане и огушване на патици. С цел повишаване ефективността на производствената дейност, фирмата възнамерява да изгради и закупи следните съоръжения и техника:
?собствен сондажен кладенец, с прилежащата инфраструктура – дълбочинен сондаж, изграждане на дълбочинен кладенец (над 60 метра), помпени съоръжения със съответното ел. захранване, изграждане на тръбопроводна система и резервоари за вода;
?закупуване на мини фадрома за почистване на помещенията за отглеждане на животни;
?закупуване на системи със съответната апаратура и съоръжения за овлажняване, отопление, вентилация и контрол на производствения процес;
?закупуване на земя и съоръжения за изграждане на торово стопанство (торни червеи, изсушаване, пакетиране и съхранение на торовата маса).
Във връзка с това поставяте следните въпроси:
1.Може ли за изброените по-горе активи да се приложи разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 189б от ЗКПО?
2.От коя дата могат да бъдат закупувани активите, за да се ползва преотстъпването за 2010 г.?
Предвид конкретната фактическа ситуация, по поставените в писмото Ви въпроси изразявам следното становище:
Облагаемият доход на земеделските производители – еднолични търговци, се формира по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като считано от 01.01.2010 г. в него се включва и счетоводния финансов резултат от дейностите по производство на непреработена растителна и животинска продукция. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДДФЛ този вид доходи се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. В чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ е регламентирана възможност за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Преотстъпването е възможно само, ако са налице условията по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), т.е. когато едновременно са изпълнени следните условия:
1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;
2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
3. дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации;
4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите по т. 1;
5. активите по т. 1 не заместват съществуващи активи;
6. за активите по т. 1 земеделският производител не е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти (OB, L 337/35 от 21 декември 2007 г.);
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
Описаните в писмото Ви факти не са достатъчни за да се изрази категорично становище относно възможността за прилагане преотстъпването на данъка по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ в конкретния случай. С оглед на това, изразявам следното принципно становище:
Видно от разпоредбата на чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО, първото условие е преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника необходими за извършване на дейността. В конкретния случай нито един от активите не може да се квалифицира като „нова сграда”. Земята като актив не попада в обхвата на цитираната разпоредба. По отношение на понятието „земеделска техника” за целите на чл. 189б от ЗКПО, дефиниция е дадена в § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО и това са: самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието. Обръщаме внимание, че земеделската техника трябва да е нова (не се допуска преотстъпване на данъка при покупка на употребявана земеделска техника) и да е необходима за извършването на дейността (в случая за отглеждане и гушене на патици).
Важно е да се уточни, че прилагането на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ е възможно само за дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. В тази връзка следва да се ползва дефиницията, дадена в § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО, според която непреработена растителна и животинска продукция е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за създаване на Европейската общност. В този смисъл, ако само част от произвежданата растителна и животинска продукция попада в обхвата на цитираната дефиниция, то преотстъпването на данъка следва да се приложи пропорционално само за данъка съответстващ на тази част, като за целта се ползва разпоредбата на чл. 169 от ЗКПО.
Предвид гореизложеното, признаването на преотстъпването на данъка за изброените в запитването Ви активи би могло да се реализира само, ако същите се използват единствено за дейността по производство на непреработена животинска продукция, посочена в Приложение І на Договора за създаване на Европейската общност, при наличие и на останалите условия по чл. 189б от ЗКПО.
Имайте предвид, че преотстъпването на данъка по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, представляващо държавна помощ за земеделските производители, не може да се ползва от лице, което е предприятие в затруднение (чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ). Доколкото ЗДДФЛ не дава специална дефиниция на това понятие, приложима е нормата на § 1, т. 30 от ЗКПО, според която „предприятие в затруднение” е предприятие, за което е налице един от следните критерии:
а) за дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество – когато регистрираният му капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;
б) за всички останали дружества – когато собственият им капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;
в) налице са условията на Търговския закон или на законодателството по мястото на регистрация за откриване на процедура по несъстоятелност.
Съгласно § 26 от ПЗР към ЗИД на ЗДДФЛ (Обн., ДВ, бр. 95/2009 г.), преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6 от закона се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия (ЕК) за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Преотстъпване на авансови вноски за данъка на земеделските производители също не се допуска до датата на положителното решение на ЕК. Уведомяваме Ви, че ЕК е постановила положително решение№ С (2011) 863 от 11.02.2011 г., т.е. преотстъпването на данъка за 2010 г. би могло да се приложи, разбира се при наличието на условията за това. Решението на ЕК е публикувано на интернет страницата на НАП на адрес www.nap.bg.
По повод втория Ви въпрос – от коя дата могат да бъдат закупувани активите, за да се ползва сумата от преотстъпения за 2010 г. данък, имайте предвид че това е 1 януари 2010 г. Разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ е в сила от 01.01.2010 г. и не може да бъде приложена за активи закупени преди тази дата. Крайната дата следва да е съобразена със срока посочен в нормата на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО (до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването), т.е. за 2010 г. – до 31.12.2011 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и За

Изх. № 24-39-7Дата:10.05.2017 год. ЗКПО, чл. 165; ЗДДС, чл. 26; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 5; ЗДДС, чл. 45, ал. 7;

Становище по писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпор

Изх. № М-24-36-77Дата:21.12.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 27, ал. 1;ЗСч., чл. 3, ал. 3;ЗКПО, чл. 10, ал. 1;ЗКПО, чл. 26, т. 2;ЗЗД, чл. 26, ал. 1, предл.