отразяване в отчетния регистър (дневник за покупки) по чл.124 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получен документ във връзка с проведена публична продан по реда на ДОПК на стоки, о

Изх. № 24-32-2
Дата 04.04.2011 год.

ЗДДС, чл. 124, ал. 4.
Относно: отразяване в отчетния регистър (дневник за покупки) по чл.124 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получен документ във връзка с проведена публична продан по реда на ДОПК на стоки, отнети в полза на държавата
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-2/21.01.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка:
“…………” ЕООД е участвало в таен търг за изделия от благородни метали. Изделията от благородни метали са отнети в полза на държавата от Агенция “Митници”, а продажбата на същите е осъществена от(НАП). Дружеството е спечелило търга и има издадено Постановление от НАП, като в същото цената е посочена с обща стойност. При получаване на стоката от съответната митница, последната издава митническа декларация за внос с отразен данък върху добавената стойност. Получател по митническата декларация е “……..…..” ЕООД.
Въпросът Ви е:
В този случай кой документ следва да бъде отразен от дружеството в отчетния регистър (дневник за покупки) по чл.124 от ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
продава отнетите в полза на държавата имущества, като при осъществяване на тези си функция извършва продажбите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл.3, ал.4 във връзка с ал.1, т.13 на същата разпоредба от Закона за ).
Дружеството е придобило стоки – изделия от благородни метали чрез участие в таен търг, осъществен от НАП, за което е издадено Постановление. В същото цената е посочена с обща стойност.
На основание чл.829, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за митниците, отнетите в полза на държавата чуждестранни стоки се считат за поставени под режим митническо складиране. Предвид което в случая, изложен в запитването тези стоки, които са отнети в полза на държавата от Агенция “Митници” се считат за поставени под режим митническо складиране.
Съгласно чл.16, ал.5 от ЗДДС, когато при въвеждане на територията на страната стоките са под митнически режими – митническо складиране или друг вид режим, вносът се смята за осъществен, когато стоките престанат да бъдат под съответния режим на територията на страната. В тази връзка съответната митница при предоставянето на стоките на дружеството е издала митническа декларация за внос, в която същото е посочено като вносител.
В чл. 56 от ЗДДС е посочено, че начисляването на данъка при внос по чл. 16 се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение. На това основание съответната митница е начислила данъка в митническата декларация.
Предвид разпоредбата на чл.124, ал.4 от ЗДДС дружеството е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от същия закон. В случая документът, който следва да се отрази в дневника за покупките е митническата декларация.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »