отчитаненаоборотиотзарежданенатечнигориваза вътрешноведомствени нужди

Изх. № 24-32-328
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно:
отчитаненаоборотиотзарежданенатечнигориваза вътрешноведомствени нужди
Във връзкас Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-328г.,Ви уведомява следното:
Съгласно описаната фактическа обстановка в запитването: Дружеството извършва продажба на течни горива (газ) от собствена газостанция. От обекта се извършва зареждане на газова бутилка за отоплителна печка за целите на администрацията на дружеството. При зареждането на бутилката литрите и стойността на горивото се отразяват автоматично през газоколонките и касовия апарат.
Във връзка с това се поставя въпроса как следва да се осчетоводи отчета за продажбите – с цялата стойност или намален със стойността на зареденото в бутилката гориво.
Регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) се извършва по ред, определен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г. изм. ДВ. бр.79/2007 г.).
Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените по банков път.(чл. З, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г.) На основание чл. 25, ал. 1 от Наредба Н-18/2006г. лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход задължително издава фискална касова бележка при всяко плащане, независимо от документирането с първичен счетоводен документ.
Следователно при зареждането на течни горива чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП) от собствената газостанция за нуждите на дружеството следва да се издава фискална касова бележка от ЕСФП.
Задължението за отчитане чрез ЕСФП на продажбите на течни горива чрез средства за измерване на разход, въведено с чл. З, ал. 2 от Наредба Н-18/2006г., не променя определения от Закона за счетоводството ред за счетоводното отчитане на вътрешния оборот от предприятието.
На основание чл. 30 от Наредба № Н- 18/2006 г. фискалните касови бележки за количествата гориво, издадени във връзка с вътрешен оборот, проверки на ДАМТН, проби, обезвъздушаване и други служебни операции задължително се прикрепват към регламентираните за тези събития документи. Тези документи са основание за
намаляване на натрупания във фискалната памет дневен оборот.
//

Оценете статията

Вашият коментар