писмено запитване от сектор Селекция и контрол” във връзка с прилагането на ЗДДС

Относно: писмено запитване от сектор „Селекция и контрол” във връзка с прилагането на ЗДДС
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-…………… с вх. № 20-25-111/ 27.04.2009г.е изложена следната фактическа обстановка:
Българската фирма извършва транспортни услуги – международен транспорт и транспорт в Общността. При извършване на превоз в Германия, влекач и ремарке на фирмата попадат в пътен инцидент – верижна катастрофа. Немската фирма, извършила ремонта първоначално е декларирала ВОД. При изясняване на взаимоотношенията /българската фирма не е декларирала ВОП/ се установява, че немската фирма е извършила ремонт на камиона, който погрешно е посочила като ВОД и услугата е с място на изпълнение в Германия.
Тъй като получателя по услугата е предоставил своя ДДС номер в България и камионът очевидно не е останал в Германия, предвид немското законодателство, мястото на изпълнение на работата е в България.
Поставен е въпрос: Съгласно описаната обстановка кой член от ЗДДС е приложим – чл.21, ал.3, б.”в” или чл.24, ал.3 от ЗДДС.
Предвид така изложената обстановка, изразявам следното становище:
По подобни казуси са издадени следните писма на ЦУ на НАП:
– 24-33-56/ 16.05.2008 год.
– 91-00-276/ 11.09.2008 год.
По смисъла на чл.21, ал.2, т.3, буква „в” от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се извършва услугата, при оценка, експертиза или работа по движима вещ.
Съгласно пар.1, т.43 от ДР на ЗДДС,“работа по стоки“ е обработка, преработка или поправка на стоки.
Изключение от горния принцип при определяне на мястото на изпълнение на доставката ще е налице в хипотезата на чл.24, ал.3 от ЗДДС. За да е приложима тя, необходимо е да е налице изпращане/ получаване на стока за/от държава членка с цел извършване на работа по тях.
При изпращане или транспортиране, от данъчно задължено лице или за негова сметка, на стока, която е обект на работа в друга държава-членка, не е налице вътреобщностна доставка, при условие, че след извършване на работата, стоката се връща на изпращача на територията на страната /чл. 7. ал. 5, т. 8 от ЗДДС/.
Аналогично, не е налице ВОП при получаването на стоки, изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка до територията на страната с цел извършване на работа по тези стоки, която се осъществява на територията на страната, при условие, че след извършване на работата стоките се връщат на изпращача па територията на другата държава членка /чл. 13, ал. 4, т. 8 от ЗДДС/.
В допълнение, на основание чл. 123, ал. 2 от ЗДДС всяко регистрирано лице е длъжно да води регистър на стоките, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка с цел извършване на работа по тези стоки, която се осъществява в другата държава членка, при условие че след извършване на работата стоките се връщат на изпращача на територията на страната.
Предвид разпоредбите на ЗДДС, считаме, че при извършването на ремонта на превозните средства е налице хипотезата на чл.21, ал.2, т.3, буква „в” от ЗДДС, тъй като съответната стока не е изпратена с цел извършването на съответните работи по нея.
В подкрепа на тези норми са и разпоредбите на Директива 2006/112/ЕС на Съвета от 28 ноември 2006 относно Общата система на ДДС, тъй като същите са транспонирани в ЗДДС. По смисъла на чл.17 от Директивата, прехвърлянето в друга държава-членка от данъчнозадължено лице на стоки, представляващи част от неговите стопански активи се третира като възмездна доставка на стоки. „Прехвърлянето в друга държава-членка” означава изпращането или транспортирането на движимо материално имущество от или от името на данъчно облагаемото лице, за целите на неговата стопанска дейност, до местоназначение извън територията на държавата-членка, на чиято територия се намира имуществото, но на територията на Общността. Изпращането или транспортирането на стоки за целите на някоя от следните сделки няма да се счита за прехвърляне в друга държава-членка – доставката на услуга, изпълнявана за данъчнозадълженото лице, състояща се в обработка на съответните стоки, която се извършва физически на територията на държавата-членка, в която завършва изпращането или транспорта на стоките, при условие че стоките, след като бъдат обработени, се връщат на това данъчнозадължено лице в държавата-членка, от която същите са първоначално изпратени или транспортирани.
Приложение: Писма на ЦУ на НАП – 2 бр.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »