Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване

Изх. №: М-94-И-793
Дата: 11.12.2019 г.
ДОПК, чл. 143ф, чл. 143х, чл.143ш

ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване

Във Вашето писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-94-И-793/……….., посочвате, че през 2017 г. и 2018 г. сумата на приходите съгласно консолидираните финансови отчети на многонационална група предприятия (МГП) с крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България, надвишават 100 000 000 лв., но не надвишават 1 466 872 500 лв. Уточнявате, че с оглед консолидирания финансов отчет на МГП за 2017 г. съставните предприятия са подали уведомления по чл. 143ш от ДОПК.
При така представената фактическа обстановка, Вие желаете да получите отговор на следните въпроси:
1. Във връзка с изменението на чл. 143х от ДОПК, което е в сила от 13.08.2019 г., следва ли крайното предприятие майка на МГП да подаде отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК за 2018 г. в срок до 31.12.2019 г.?
2. Във връзка с изменението на чл. 143х от ДОПК, което е в сила от 13.08.2019 г., следва ли съставните предприятия на МГП да подадат уведомление по чл. 143ш от ДОПК за 2019 г. в срок до 31.12.2019 г.?
Предвид относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, предоставям следния отговор на поставените от Вас въпроси:
Съгласно изменението на чл. 143х от ДОПК, което е в сила от 13.08.2019 г., отчет по държави по чл. 142ф от ДОПК се предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания финансов отчет надвишава 1 466 872 500 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година. Видно от §21 на Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ДОПК (обн. – ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 13.08.2019 г.) крайно предприятие майка на МГП, което е местно лице за данъчни цели на България и което до влизането в сила на този закон отговаря на изискването на чл. 143х, ал. 5 от ДОПК , не предоставя отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК за 2019 г. По смисъла на визираното изискване на чл. 143х, ал. 5 от ДОПК (отм. – ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 13.08.2019 г.) крайното предприятие майка на МГП, което е местно лице за данъчни цели на България следва да предостави отчет по държави, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания ? финансов отчет надвишава 100 000 000 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година. Предвид горното, последната отчетна година, за която МГП с крайно предприятие майка, което е местно лице на България и чиято сума на приходите съгласно консолидирания й финансов отчет надвишава 100 000 000 лв., но е по-малко от 1 466 872 500 лв., подава отчет по държави, е 2018 г.
На база на цитираните разпоредби може да се посочи, че след като през 2017 г. сумата на приходите съгласно консолидираните финансови отчети на МГП с крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България, надвишават 100 000 000 лв., то отговаря на отмененото изискване на чл. 143х, ал. 5 от ДОПК и следва да предостави отчет по държави за 2018 г. в срок до 31.12.2019 г. В допълнение, чрез горепосочените правни норми, законодателят ясно е предвидил, че след като през 2018 г. сумата на приходите съгласно консолидираните финансови отчети на МГП с крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България, не надвишава 1 466 872 500 лв., то за него отпада задължението да подава отчет по държави за 2019 г. В тази връзка за съставните предприятия на тази МГП отпада и задължението за подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК за 2019 г.

5/5

Вашият коментар