fbpx

Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване

Изх. №: М-94-И-793
Дата: 11.12.2019 г.
ДОПК, чл. 143ф, чл. 143х, чл.143ш

ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване

Във Вашето писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-94-И-793/……….., посочвате, че през 2017 г. и 2018 г. сумата на приходите съгласно консолидираните финансови отчети на многонационална група предприятия (МГП) с крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България, надвишават 100 000 000 лв., но не надвишават 1 466 872 500 лв. Уточнявате, че с оглед консолидирания финансов отчет на МГП за 2017 г. съставните предприятия са подали уведомления по чл. 143ш от ДОПК.
При така представената фактическа обстановка, Вие желаете да получите отговор на следните въпроси:
1. Във връзка с изменението на чл. 143х от ДОПК, което е в сила от 13.08.2019 г., следва ли крайното предприятие майка на МГП да подаде отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК за 2018 г. в срок до 31.12.2019 г.?
2. Във връзка с изменението на чл. 143х от ДОПК, което е в сила от 13.08.2019 г., следва ли съставните предприятия на МГП да подадат уведомление по чл. 143ш от ДОПК за 2019 г. в срок до 31.12.2019 г.?
Предвид относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, предоставям следния отговор на поставените от Вас въпроси:
Съгласно изменението на чл. 143х от ДОПК, което е в сила от 13.08.2019 г., отчет по държави по чл. 142ф от ДОПК се предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания финансов отчет надвишава 1 466 872 500 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година. Видно от §21 на Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ДОПК (обн. – ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 13.08.2019 г.) крайно предприятие майка на МГП, което е местно лице за данъчни цели на България и което до влизането в сила на този закон отговаря на изискването на чл. 143х, ал. 5 от ДОПК , не предоставя отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК за 2019 г. По смисъла на визираното изискване на чл. 143х, ал. 5 от ДОПК (отм. – ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 13.08.2019 г.) крайното предприятие майка на МГП, което е местно лице за данъчни цели на България следва да предостави отчет по държави, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания ? финансов отчет надвишава 100 000 000 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година. Предвид горното, последната отчетна година, за която МГП с крайно предприятие майка, което е местно лице на България и чиято сума на приходите съгласно консолидирания й финансов отчет надвишава 100 000 000 лв., но е по-малко от 1 466 872 500 лв., подава отчет по държави, е 2018 г.
На база на цитираните разпоредби може да се посочи, че след като през 2017 г. сумата на приходите съгласно консолидираните финансови отчети на МГП с крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България, надвишават 100 000 000 лв., то отговаря на отмененото изискване на чл. 143х, ал. 5 от ДОПК и следва да предостави отчет по държави за 2018 г. в срок до 31.12.2019 г. В допълнение, чрез горепосочените правни норми, законодателят ясно е предвидил, че след като през 2018 г. сумата на приходите съгласно консолидираните финансови отчети на МГП с крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България, не надвишава 1 466 872 500 лв., то за него отпада задължението да подава отчет по държави за 2019 г. В тази връзка за съставните предприятия на тази МГП отпада и задължението за подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК за 2019 г.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО).

5_20-00-162/05.06.2014 г. Чл. 29 от ЗДДФЛ;§1, т.8 от ДР на ЗКПО;Чл.43, ал.3 от ЗДДФЛ;Чл.67, ал.1 от ЗДДФЛ;Чл. 6, ал. 2 от КСО;Чл. 40,ал. 1, 2 и 3 от ЗЗОВ дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. №…..2014 г. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите

Фактуриране на отстъпка, формирана от «бонус оборот»;

ОТНОСНО:Фактуриране на отстъпка, формирана от «бонус оборот»;Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас данъчно задължено лице е производител на мебели. Сключили сте договор с ваш клиент, съгласно който, както твърдите Вие, при достигнат оборот за година дължите 2% отстъпка от този оборот. През изминалата година, към същия този клиент сте издали около 300

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на пощенски услуги 40

Изх. № ЕП -97-03-80Дата: 16.01.2020 год. ЗДДС, чл. 49 ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на пощенски услуги Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. №………………., е изложена следната фактическа обстановка:ИНСТИТУТЪТ е ползвал услугите на „М“ ООД във връзка с предоставяне

документалната обоснованост на разходите са изложени в чл.10 от ЗКПО. Съгласно чл.10 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен док

Изх.№ 07-00-845Дата…………………. УВАЖАЕМИ…………. , Във връзка с Ваше запитване препратено ни по компетентност от ЦУ на НАП гр. София получено с наш вх. № 07-00-845 / 23.10.2008г. изразяваме принципно становище по следните зададени от Васвъпроси :1.Как да се отчетат разходите за нощувки на командировани работници, които са настанени в частни квартири ? Собственикът е подписал

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,КСО, чл.6, aл. 10,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 4,ЗЗО, чл.43,КСО, чл.4, aл. 6,ЗЗО, чл.40, aл. 8

5_23-22-2291/12.02.2015 г.ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т.4, чл. 40, ал. 1, т. 2, чл. 43, чл. 40, ал. 8;КСО, чл. 4, ал. 6, чл. 6, ал. 10;В запитването сте изложила следната фактическа обстановка: Ваш клиент е лице, на което е отпусната пенсия и упражнява свободна професия. Същото счита, че не дължи здравноосигурителни вноски върху получените

Становище на НАП с Изх. №20-00-448 от 15.12. 2017 г.

Изх. №20-00-448 15.12. 2017 г. чл. 86, ал. 3 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Х“ ООД и „Е“ ЕООД са регистрирани по ЗДДС и са извършили услуга по изграждане на ВиК и електро инсталации на хотели на остров Миконос с получатели по извършените доставки на услуги – данъчно задължени лица в Гърция.

данъчно облагане за последния данъчен период и на чл.117 от същия закон относно деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период не се прилагат. Новоучреденото дружество поема всички задълж

2_ 1134/09.07.2012 г.ЗКПО – чл.92;ЗКПО – чл.116;ЗКПО – чл.115;ЗКПО – чл.117;ЗКПО – чл.118, ал.2;ЗКПО – чл.119;ЗКПО – чл.88, ал.1;Търговски закон – чл.264.На 23.06.2012 г е вписано в Търговския регистър извършено преобразуване на „…………….” АД с ЕИК по регистър Булстат …………. чрез промяна на правната форма в „……………” ООД с нов ЕИКпо регистър Булстат ………….. Новоучреденото

ППЗДДС, чл.23, aл. 3,ППЗДДС, чл.23, aл. 4,ЗДДС, чл.22, aл. 4,ЗДДС, чл.30, aл. 2

Изх. № 20-00-432 20.03. 2013 г.чл.30, ал.2ичл.22, ал.4 от ЗДДС чл. 23, ал. 3 и ал. 4 от ППЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има намерение да извършва услуги оказвани във връзка с транспорт на стоки, като същото не разполага със собствени транспортни средства.Тъй като в запитването няма конкретна фактическа обстановка в телефонен

Scroll to Top