Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-102/29.03.2021 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….., изразявам следното становище:
Посочвате, че сте сключили договор за прехвърляне на дялове от капитала на дружество, в което сте съдружник. Цената, която следва да Ви се заплати е уговорена да се изплаща на части. Ще получите сума към момента на подписване на договора, а оставащата част на вноски до 2023 г.
Задавате въпросите: Какъв е размерът на облагаемия доход от продажбата на дялове за 2020 г. и следващите години? Как следва да бъде определен?
С оглед на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка, следва да имате предвид, нормите на чл. 11 и чл. 33 от ЗДДФЛ.
За доходите на местно физическо лице от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на дружествени дялове се прилагат нормите на чл. 33, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута се определя като сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, се намали със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ).
Предвид нормата на чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ, продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари. При определянето на цената на придобиване, следва да се съобрази нормата на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ. Предвид на това, в зависимост от начина на придобиването им, за въпросните дялове цената на придобиване може да бъде:
– документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете;
– документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете в дружеството, увеличена с документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице – в случаите, когато това имущество е придобито при замяна с доплащане;
– нула – когато няма документално доказана цена на придобиване, включително когато акциите и дяловете са придобити по дарение или са получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал, или
– документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице, когато акциите или дяловете са придобити при замяна с доплащане и нямат документално доказана цена на придобиване;
– частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените дялове – в случай че същите са придобити в резултат от направени непарични вноски в търговското дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ към датата на вписване на вноската в търговския регистър (чл. 33, ал. 6, т. 5 от ЗДДФЛ);
– документално доказаната цена на придобиване на имуществото – предмет на непарична вноска в търговско дружество – в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите по чл. 33, ал. 6, т. 5 от ЗДДФЛ;
– пазарната цена на акциите и дяловете, в случай че същите са придобити при замяна;
При продажба на дялове по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето (чл. 11, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Следователно, предвид прехвърляне на дяловете през 2020 г., целият доход от продажбата на дялове ще подлежи на деклариране и облагане за тази година, независимо от обстоятелството, че сумата ще се получава на части.
На основание чл. 50, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемите доходи от дялове, придобити от местни физически лица, се декларират в годишната данъчна декларация и подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Тези доходи се декларират в Приложение 5 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
При възникване на обстоятелства, водещи до отпадане на данъчното облагане, лицата имат възможност за подаване на коригираща данъчна декларация в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода. След този срок възможността е съгласно чл. 103 във връзка с чл. 104 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар